Kurser

Förvaltningsprocessrätt

De mest centrala förvaltningsrättsliga frågorna

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Förvaltningsprocessrätt är ett rättsområde som de senaste två decennierna fått en allt större betydelse, i takt med att fler frågor – med väsentliga konsekvenser såväl för den enskilde/enskilde företagaren som för det allmänna – förväntas prövas av förvaltningsdomstolarna. Utvecklingen beror främst på att enskilda aktörer har blivit mer beroende av olika myndigheter, men också på att EU- och europarätten får så stort genomslag. I förvaltningsprocessen tillämpas andra regler och principer än inom den allmänna processen. Författningsregleringen är mycket kortfattad och praxis får därför ofta avgörande betydelse. Från en praktisk men också fördjupad utgångspunkt behandlas i kursen de mest centrala förvaltningsprocessrättsliga frågorna.

Kursen vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet och är inriktad på att ge en lättbegriplig sammanfattning av rättsläget. Kursen bygger på en genomgång av författningstext och förarbeten, men också på ett stort antal rättsfall. Kursen behandlar förvaltningsprocessens historik och funktion. Vidare behandlas FPL:s regler om hur ett mål initieras i förvaltningsdomstol och hur det sedan handläggs, t.ex. vad gäller kommunicering, muntlig förhandling och vittnesförhör.
Kommentaren behandlar även processrättsliga frågor som t.ex. domstolens utredningsansvar, processledningsplikt och prövningsram, liksom frågor om åberopsbörda och bevisning.
Kursen behandlar även regler om domstolens avgörande, bl.a. motiveringskravet, och frågan om den förvaltningsrättsliga rättskraften.

Nyttan med kursen

Som kursdeltagare kommer du att ha nytta av kursen, främst genom att ha förstått den förvaltningsprocessrättsliga regleringen och inte minst dess bakomliggande principer. Därigenom kommer du som deltagare också att kunna agera på ett mer medvetet och mer ändamålsenligt sätt i förvaltningsprocessuella sammanhang.

Kursen behandlar bland annat:

  • Överklagbarhet och talerätt
  • Handläggning; kommunicering, rätt till muntlig förhandling m.m.
  • Förvaltningsdomstolens processledningsplikt och utredningsansvar
  • Domstolens processram
  • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering
  • Rättskraft och extraordinära rättsmedel

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, föredragande, beredningsjurister, biträdande jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även till övriga verksamma inom myndighetsutövning och processföring i förvaltningsdomstol.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.