Håll dig uppdaterad inom fastighetsrätt, entreprenadjuridik och miljörätt med JUC

Fastighetsrätt reglerar förhållanden inom fastighetsbranschen, entreprenadjuridik hanterar avtalsfrågor inom entreprenadsamarbeten, och miljörätt reglerar beteendet gentemot den yttre miljön med fokus på hållbar utveckling och skydd av resurser.

Se vårt utbud av kurser inom fastighetsrätt, entreprenadjuridik och miljörätt nedan:

Om fastighetsrätt, entreprenadjuridik och miljörätt

Fastighetsrätten brukar vanligtvis indelas i två huvudkategorier. Den första kallas allmän fastighetsrätt, och den handlar om hur relationerna mellan olika avtalsparter inom fastighetsbranschen regleras. Det kan till exempel vara relationerna mellan fastighetsägare och hyresgäster eller mellan köpare och säljare. Den andra kategorin är den specifika fastighetsrätten, som fokuserar på relationerna mellan det offentliga, såsom staten och kommuner, och fastighetsägare samt andra som har rättigheter knutna till fastigheter.

Entreprenadjuridik, även känd som entreprenadrätt, omfattar alla beställningar, kontinuerliga frågor, normer och tvister som uppstår inom ramen för en entreprenad, det vill säga en överenskommelse för utförande av arbete eller tjänster. Inom entreprenadsektorn är det vanligt att använda standardavtal såsom AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABS 09 för att förenkla processen och tydligt definiera parternas rättigheter och skyldigheter. Trots detta kan det ibland vara nödvändigt att komplettera dessa standardavtal med ett särskilt avtal som är skräddarsytt för det specifika uppdraget eller situationen.

Miljörätten är det område inom juridiken som reglerar människors beteende i förhållande till den yttre miljön. Det täcker olika frågor såsom kontroll av miljöfarliga verksamheter, bevarande av naturområden och förvaltning av mark och vattenresurser. Hälsoskydd och djurskydd är också vanliga inslag inom miljörätten.

Den mest centrala lagstiftningen på detta område är miljöbalken (MB), vars huvudsakliga syfte är att främja en hållbar utveckling för både nuvarande och framtida generationer. MB inkluderar även etiska principer som att naturen har ett eget värde och att människans rätt att använda och förändra naturen är förenad med ett ansvar att sköta den på ett ansvarsfullt sätt.

Miljöfrågor behandlas också i andra lagar såsom plan- och bygglagen, fiskelagen, jaktlagen, minerallagen, lagar som rör föroreningar från fartyg och skogsvårdslagen. Om inte annat anges i miljöbalken ska dessa lagar tillämpas parallellt med miljöbalken, vilket ibland innebär att det krävs parallella eller kompletterande prövningar.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.