Kurser

Förvaltningsrättsliga principer

Legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

6

timmar

7900 SEK.

"En av de bästa kurserna senaste åren. Väldigt användbar information och mycket kunnig kursledare!" // Deltagare

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en överblick över centrala förvaltningsrättsliga principer med fokus på kraven på legalitet, proportionalitet och objektivitet. Dessa är sedan länge centrala i svensk rätt men kodifieras genom 5§ FL. Dessa principer är även relevanta genom de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaternas förvaltningsrätt.

Kursen behandlar ett antal centrala materiella principer: legalitets-/rättssäkerhetsprincipen (jfr EU-rättens allmänna rättsprinciper, Art. 50 EU-stadgan, Art. 7 EKMR, RF 2:10 och den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen), samt förbuden mot retroaktivitet, och undantag från legalitetsprincipen i en europeisk kontext. I anslutning till legalitetsprincipen behandlas också frågor om kraven på proportionalitet (5§ förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 8-11 EKMR, och Art. 52 EU-stadgan) och opartiskhet (1:9 RF, 5§ förvaltningslagen, Art. 14 EKMR och Art. 20 EU-stadgan) som en del av förvaltningsrätten.
Det aktualiserar frågor om laglighet i vid bemärkelse vad avser krav på rättsligt stöd för myndigheters handlande i allmänhet och ingripanden mot enskilda i synnerhet, liksom frågor om retroaktivitet, rättskraft och berättigade förväntningar.

Kursen behandlar bland annat:

 • Vilka är kraven på rättsligt stöd i myndigheternas arbete
 • Vilka är kraven på författningsstöd i myndighetsutövning
 • Finns det begränsningar vad gäller skönsmässiga bedömningar?
 • Kan rättsregler tillämpas retroaktivt?
 • Varierar kraven på olika rättsområden?
 • Vad följer av kravet på opartiskhet i svensk rätt?
 • Är kraven på opartiskhet och lika behandling de samma i svensk rätt och EU-rätten?
 • Påverkas svaren på frågorna av huruvida EU-rätten är tillämplig eller inte?

Program

Kl. 09:00 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm

Kl. 09:25 Insläpp för digitala deltagare

Kl. 09:30 -10:30 Förvaltningsrättsliga principer
 • Förvaltningsrättsliga principer i Sverige och EU 
  • När är FL:s allmänna rättsprinciper tillämpliga? 
  • När är EU:s allmänna rättsprinciper tillämpliga? 
 • EU-rätten och EKMR och dess krav på svensk rätt 
  • Principen om god förvaltning 
 • Motstridiga krav från EU-rättens och EKMR:s sida i svensk rätt? 
 • Förvaltningsrättsliga principer  
  • Samverkan mellan myndigheter 
  • Serviceskyldigheten 
  • Officialsprincipen 

Kl. 10:30 - 10:45 Kaffepaus

Kl. 10:45 - 12:00 Legalitetsprincipen i svensk rätt och EU-rätten
 • Krav på rättsligt stöd
 • Gränser för retroaktiv rättstillämpning
 • Icke-retroaktivitet och rättssäkerhet i EU-rätten
 • Legalitet, förutsebarhet och regeltolkning

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13:00 - 14:00 Proportionalitet - svensk rätt och EU-rätten
 • Proportionalitetsprincipens källor i Sverige och EU 
 • Proportionalitetsprincipen: en fråga för lagstiftaren, för domstolen eller för myndigheten? 
 • Proportionalitetsprincipens innehåll 
  • Legitimt syfte 
  • Minimalt ingripande 
  • Nödvändigt 
  • Rimlig avvägning mellan mål och medel 

Kl. 14:00 - 15:00
 • Proportionalitetsprincipen i handläggning 
 • Proportionalitetsprincipen i beslutsfattande 

Kl. 15:00 - 15:15 Kaffepaus

Kl. 15:15 - 16:30 Saklighet, opartiskhet och lika behandling - svensk rätt och EU-rätten 
 • Objektivitetsprincipens källor: RF 1:9, RF 2:12 och 5 § FL/Art. 20 EU-stadgan/Art. 14 EKMR 
 • Objektivitet och lika behandling – är det samma sak? 
 • Objektivitetsprincipen i handläggning 
 • Objektivitetsprincipen och bedömningar av sakförhållanden 
 • Objektivitetsprincipen i beslutsfattande 
 • Objektivitetsprincipen i myndigheters information 

Kl. 16:30 Avslutande frågestund

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.