Kurser

Omprövning, ändring och återkallelse

När kan man lita på ett förvaltningsbeslut?

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en översikt över hur reglerna om ändring av förvaltningsbeslut, med fokus på olika typer av gynnande förvaltningsbeslut, ser ut i svensk rätt och EU-rätten.
 
Regleringen vad gäller möjligheten att ändra gynnande förvaltningsbeslut är komplicerad. Det finns dels en reglering i 36 – 38 §§ Förvaltningslagen (med 37 § av särskild betydelse för gynnande beslut), dels finns en omfattande reglering i specialförfattningar.

Allmänt accepteras ändringar av gynnande beslut grundade på samtycke, lagstiftning, återkallelseförbehåll, av tvingande säkerhetsskäl eller när ett beslut grundats på att den enskilde vilselett myndigheten. I vissa fall har också frågor om behov och ändamålsenlighet av en viss åtgärd aktualiserats som grund för ändringar.

Genom kodifieringen av ändringsgrunderna i 36 – 38 §§ FL har också förhållandet mellan speciallagstiftningen och FL kommit att bli allt viktigare för att avgöra vilka möjligheter som finns att ändra beslut som i olika hänseenden är materiellt felaktiga.

Kursen behandlar dels de allmänna förutsättningarna om vilka beslut som har negativ rättskraft och vilket skydd för enskilda som finns avseende beslut som inte har negativ rättskraft.

Frågor om möjligheten att ändra gynnande beslut har också behandlats i EU-rätten i olika avseenden och kursen behandlar också frågor om berättigade förväntningar i EU-rätten och hur de påverkar tillämpningen av nationella förvaltningsrättsliga regler.

Kursen behandlar bland annat:

  • Ändring av vilka beslut?
  • De allmänna förutsättningarna för ändring och betungande återkallelse av gynnande beslut
  • Förhållandet mellan allmän och speciell reglering avseende negativ rättskraft
  • Berättigade förväntningar och välförvärvade rättigheter: negativ rättskraft i EU-rätten

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister vid myndigheter, advokatbyråer, domstolar, intresseorganisationer som berörs av eller fattar myndighetsbeslut.
Kursen kräver inga förkunskaper utöver juristutbildning.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.