Kurser

Religions- & samvetsfrihet på arbetsplatsen

Få en grundläggande och översiktlig förståelse

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Frågan om religionsfrihetens betydelse och omfattning på arbetsplatsen, samt arbetsgivarens ansvar att avhålla sig från och förebygga religiös diskriminering har länge varit föremål för både politisk och rättslig diskussion.

På senare år har frågorna bland annat kretsat kring förekomsten av religiösa symboler och klädsel på arbetsplatsen eller situationer där personal av religiösa skäl inte velat befatta sig med vissa arbetsuppgifter, t.ex inom hälso- och sjukvården.
Utmaningarna med religions- och samvetsfriheten blir särskilt kännbara på arbetsplatsen då arbetstagarens övertygelse i många fall är en integrerad del av hans eller hennes liv. Handlingar och uttryck som kan härledas till en arbetstagares religion eller tro kan därför inte helt undvikas på arbetsplatsen. Samtidigt kan religiösa handlingar vara svåra att förena med vissa arbetsvillkor.

En arbetstagares övertygelse kan exempelvis komma i direkt konflikt med arbetsplatsens klädkrav, arbets¬tider och arbetsuppgifter. Dessutom kan arbetstagares religionsutövning på arbetsplatsen påverka andras grundläggande fri- och rättigheter. Så hur långt sträcker sig religion- och samvetsfriheten på arbetsplatsen och vad innebär det för arbetssökare, arbetstagare och arbetsgivare?

Om en arbetsgivare beslutar att vidta vissa arbetsrättsliga åtgärder mot en anställd för att ha agerat i enlighet med sin religion uppstår frågan om ett sådant beslut står i konflikt med den enskildes rätt att utöva sin religion eller tro, men även skyddet mot diskriminering aktualiseras.  


Syfte

Den här kursen syftar till att ge en grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att säkerställa arbetssökandes och arbetstagares religions- och samvetsfrihet samt skydd mot religiös diskriminering. Fokus ligger på situationer inom offentlig verksamhet som kan uppstå när en arbetstagares religionsutövning riskerar att kollidera med andras intressen, rättigheter och skyldigheter, såsom inom sjukvård, skola, socialtjänst, polis, etc., men kursen behandlar även exempel från näringslivet.


Målgrupp

Kursen riktar sig främst till olika aktörer på arbetsplatsen, såsom arbetsgivare, arbetssökande och arbetstagare, men även till andra som är i behov av grundläggande kunskap om religions- och samvetsfrihetens gränser på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.