Kurser

Hälso- och sjukvårdens rättsliga krav

Få en grundläggande och översiktlig förståelse 

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för enskilda människors liv och hälsa. Det är av ytterst vikt att vården är säker och av god kvalitet samt att vårdgivare, verksamhetschef och hälso- och sjukvårdspersonalen är medvetna om vilka skyldigheter som åläggs dem.

Vårdgivaren, dvs. den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården, har det övergripande ansvaret att se till att den bedrivna vården uppfyller de krav som ställs i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och patientsäkerhetslagen.

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett viktigt patientansvar, inte minst mot bakgrund av den direkta patientkontakt som personalen har och att deras bedömningar kan ha stor betydelse för patientens vård och behandling. En viktig förutsättning för en god och säker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen uppfyller de krav som ställs på dem i hälso- och sjukvårdsregleringen.

Personalens agerande inom vården kan också ha betydelse för patientens liv och säkerhet. De bedömningar som görs måste därför vara genomtänkta för att förhindra att misstag begås i vården och för att upprätthålla god patientsäkerhet.


Syfte

Den här kursen syftar till att ge en grundläggande och översiktlig förståelse för de rättsliga krav som ställs på en god och säker hälso- och sjukvård. Fokus ligger på hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, men även vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar berörs.


Målgrupp

Kursen riktar sig främst till olika aktörer inom hälso- och sjukvården, såsom vårdgivare, verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal och patient- och intresseorganisationer , men även till andra som är i behov av grundläggande kunskap om kraven som ställs på hälso- och sjukvården.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.