Kurser

Plan- och bygglagen i praktiken

Avancerade frågeställningar utifrån såväl exploatör som kommunens perspektiv

6

timmar

8995 SEK.

Innehåll

Plan-och bygglagen har en central plats i all form av exploatering, byggande och annan form av nyttjande av mark i landet. Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov samt övriga typer av regler i lagen sätter gränser och villkor för allt från mindre tillbyggnader vid ett bostadshus till stora industrietableringar.
 
Lagen innehåller även unika företeelser som det kommunala planmonopolet som medför att kommunerna i mångt och mycket bestämmer över hur mark i aktuell kommun ska få nyttjas. Samtidigt finns idag ofta stora målkonflikter som gör att avvägningarna enligt lagens regler är svåra. Och som exploatör kan detta medföra en hantering som upplevs som tungrodd och svår att få ett grepp om.

Denna kurs syftar till att adressera de mera avancerade frågeställningarna inom ramen för PBL och vänder sig mot aktörer som kommer i kontakt med PBL på en mera avancerad nivå.
 
Kursen förutsätter således att deltagarna har grundläggande kunskaper om PBL riktar sig emot personer som har några års erfarenhet av ärenden som berör PBL.

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att öka kursdeltagarnas kunskap om mera avancerade frågeställningar kopplade till PBL. Detaljplaner och hur dessa kan utformas för att på bästa sätt möjliggöra byggnationer, översiktsplanernas roll för framtida projekt samt praktiska frågor kopplade till bygglovshanteringen är frågeställningar är de centrala delarna i aktuell kurs.
 
Tanken är att kursdeltagarna ska efter genomgången kurs få en ökad förståelse för PBL frågor och därmed kunna inom ramen för sin egen verksamhet, oavsett om denna är som bygglovshandläggare eller plan/stadsarkitekt på en kommun, medarbetare på ett fastighetsbolag eller på annat sätt berörd av PBL-prövningar, kunna på ett bättre sätt analysera och hantera avancerade frågeställningar enligt lagen.
 
Detta med stöd i exempel hämtade från verkligheten, dels i form av föredragshållarnas egna erfarenheter och dels utifrån praxis från domstolarna.

På kursen får du kunskaper kring följande frågeställningar/delområden:

  • Översiktsplanering. Hur bör man som kommun arbeta med dessa typer av planer och vad medför det för exploatering och byggande? Hur hanterar man eller bör hantera frågor såsom ökade krav på innehåll från länsstyrelsens sida, redovisning av klimataspekter såsom ras- skred- och stranderosion, översvämningar m.m. Och hur balanserar man detta mot i många fall begränsade kommunala resurser. Utöver detta berörs även frågor med särskild tonvikt på byggnation på landsbygden och användandet av områdesbestämmelser.

  • Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för olika ändamål. Praktiska frågeställningar kring utpekande av särskild fråga genom FÖP, hur hanterar man detta på bästa sätt? Även frågor kopplade till tematiska tillägg såsom LIS och vindkraft samt kommande potentiella frågor såsom solenergi.  

  • Detaljplanering från ax till limpa. Praktiska frågeställningar och problem och hur de kan hanteras för att nå bästa möjliga utfallExempel på frågeställningar under denna del rubrik:
  1. Hur upprättar kommunerna sina planer, i egen regi eller konsulter, och vad är för och nackdelar med varianterna?
  2. Gränsdragningen mellan vad som bör regleras i detaljplan och vad som ska hanteras inom ramen för exploateringsavtal
  3. Klimatförändringsfrågor, såsom rasrisk och översvämningar, och hur det hanteras i detaljplanering.
  4. Digitalisering av detaljplaner, utmaningar kopplade till Boverkets föreskrift.

  • Bygglovshantering i praktiken, fallgropar utifrån såväl kommunal och sökandens perspektiv. I denna del läggs särskilt fokus på vanligt förekommande frågor såsom liten avvikelse från detaljplan, att förena bygglov med villkor m.m. Även om byggsanktionsavgifter.

  • Frågeställningar i gränslandet till PBL. Strandskyddsreglerna, samråd enligt 6 kap. Miljöbalken m.m. Ett konkret exempel på dessa frågor är frågan om möjligheter att nyttja brukningsvärd jordbruksmark för byggande. Utöver detta hanteras även frågeställningen kring tillståndspliktig verksamhet, vilka frågor ska hanteras inom Miljöbalken och vilka ska vara med i detaljplaneringen?

  • Lagen om allmänna vattentjänsters roll vid PBL-hantering.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är medarbetare verksamma inom kommunal hantering av PBL-frågor såsom bygglovshandläggare, planarkitekter och stadsarkitekter. Här kan särskilt anmärkas att tanken är att särskilt rikta sig emot mindre kommuner och regioner med lägre exploateringstryck än i storstadsregionerna.

Utöver detta består målgruppen av medarbetare på fastighetsbolag eller andra bolag som sysslar med exploatering av mark samt jurister verksamma inom ärenden som gäller PBL.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.