Nätverk

Nätverk i Tvistehantering i bygg- och entreprenadprojekt, södra Sverige

Vi delar kunskap, redskap och strategier för bättre processer som leder till färre tvister

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Bygg- och entreprenadprojekt är ofta komplexa och omfattande. Komplexiteten ligger bland annat i att det är många olika moment som ska utföras av flera olika parter, med särskilda kunskapsområden. På grund av detta är meningsskiljaktigheter vanligt förekommande i bygg- och entreprenadbranschen. Dessa meningsskiljaktigheter kan komma att bli dyra om de leder till tvist. För ett lyckat bygg- och entreprenadprojekt krävs ett gott samarbete och en förståelse för samtliga delar i projektet, samt förståelse för hur meningsskiljaktigheter och tvister ska hanteras och möjligtvis undvikas.


Nätverket är en möjlighet för dig som på ett eller annat vis är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt. Du har en bakgrund som projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat och jurist eller likande. Genom att sitta i ett nätverk tillsammans ges möjligheten att förstå varandras utmaningar i branschen och få ökad kunskap om hur tvister behandlas mellan byggtekniska parter. Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. 


Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. Nätverket är inte en föreläsningsserie utan en möjlighet för diskussion och erfarenhetsutbyte varför deltagarens aktiva deltagande - tillsammans med nätverksledarna - är särskilt viktigt.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Standardavtalen (AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07) och reglering avseende tvistelösning
Ämnen som exempelvis allmän domstol kontra skiljeförfarande, förenklad tvistelösning och alternativa modeller för tvistelösning utanför domstol diskuteras.

Partnerskap och Samverkan
Samverkan och partnering är inte nya begrepp inom branschen, men deras ökande användning har blivit alltmer tydlig, särskilt för att tackla komplexa projekt. Utforska innebörden av partnering, dess tillämpning i olika projekttyper, och dess fördelar för både entreprenörer och beställare. Vi diskuterar viktiga framgångsfaktorer och hur man undviker fallgropar för att skapa lyckade samarbeten.

Fel i entreprenad
Ämnen som exempelvis ”vad utgör fel i AB:s mening”, vad menas med kontraktsenliga fordringar och hur fungerar besiktning och överbesiktning diskuteras. 

Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:

 • Hur alla parter inom ett byggprojekt kan samarbeta bättre
 • ABK 09 i relation till AB 04 och ABT 06
 • Översikt kring bygg- och entreprenadprocessen utifrån PBL
 • ÄTA-arbeten
 • Tvistehantering i praktiken; bevissäkring, entreprenörens dagbok och rutiner för dokumentation och skriftlighetskrav. 
 • AI i Byggbranschen; utforska integrationen av artificiell intelligens och dess påverkan på effektivitet, planering och resursanvändning inom bygg- och entreprenadprojekt.
 • Anbud och upphandling

Från möte till möte kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. Vid varje möte kommer det hållas rundabordssamtal avseende utmaningar inom tvistehantering i bygg- och entreprenadbranschen följt av plenumdiskussioner.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat, jurist eller andra parter som är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.