Nätverk

Nätverk i Tvistehantering i bygg- och entreprenadprojekt

Vi delar kunskap, redskap och strategier för bättre processer som leder till färre tvister

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Bygg- och entreprenadprojekt är ofta komplexa och omfattande. Komplexiteten ligger bland annat i att det är många olika moment som ska utföras av flera olika parter, med särskilda kunskapsområden. Eftersom alla projekt är unika är meningsskiljaktigheter vanligt förekommande i bygg- och entreprenadbranschen. Dessa meningsskiljaktigheter kan komma att bli dyra om det leder till tvist. För ett lyckat bygg- och entreprenadprojekt krävs ett gott samarbete och en förståelse för samtliga delar i projektet, samt förståelse för hur meningsskiljaktigheter och tvister ska hanteras.

Nätverket är en möjlighet för dig som på ett eller annat vis är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt. Du har en bakgrund som projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat och jurist eller likande. Genom att sitta i ett nätverk tillsammans ges möjligheten att förstå varandras utmaningar i branschen och få ökad kunskap om hur tvister behandlas mellan byggtekniska parter. Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.


 

Teman på nätverksträffarna


Möte 1: 

Huvudtema: ÄTA arbeten, Kalkylregler och offentlig upphandling (om inte NYA AB 24 kommit)

Möte 2: 
Huvudtema: NYA AB 24 viktiga ändringar samt rättsfall ev. besök av Trafikverket

Möte 3: 
Huvudtema: Digitala verktyg inom entreprenad, fastighet och juridik, Informationssäkring, Alternativa tvistlösningsformer

Möte 4: 
Huvudtema: Bestäms på samråd med medlemmarna tillsammans med nätverksledarna

 

Från möte till möte kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. 

 

Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:

 • Hur alla parter inom ett byggprojekt kan förbättra sitt samarbete
 • Jämförelse mellan ABK 09, AB 04 och ABT 06
 • Översikt över bygg- och entreprenadprocessen enligt (PBL)
 • Genomgång av ÄTA-arbeten 
 • Praktisk hantering av tvister: Bevissäkring, entreprenörens dagbok och rutiner för dokumentation och skriftlighetskrav.
 • Implementering av (AI) i Byggbranschen: Effektivitet, planering och resursanvändning
 • Anbudsprocessen och upphandlingsteknik


Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är projektledare, byggkonsult, ingenjör, entreprenör, projektör, konsult, advokat, jurist eller andra parter som är en del av ett bygg- eller entreprenadprojekt. Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.


Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.