Nätverk

Nätverk i Livsmedelsindustrin

Diskutera dagsaktuella frågor som hållbarhet, kommunikation, produktsäkerhet och krishantering i livsmedelsindustrin

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Livsmedelsindustrin är en av EU:s mest betydelsefulla sektorer och har en central roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen. Efter Brexit insåg britterna att branschen var den tredje största i landet efter finans och läkemedel. Många andra EU-länder skulle sannolikt nå samma slutsats. Den gemensamma insatsen har lett till betydande lagstiftningsarbete på EU-nivå, vilket inte bara har ökat konsumenternas säkerhet utan också möjliggjort fri rörlighet för företagen.


Trots att vi nu har säkrare livsmedel än någonsin tidigare, har förtroendet för branschen gått upp och ner. Därför har vi skapat ett nätverk för att stärka samarbetet och kunskapsutbytet mellan aktörer inom livsmedelsindustrin. I nätverket kommer vi att diskutera aktuella frågor som hållbarhet, säkerhet, innovation och hantering av kriser.
Diskussionerna ska ge upphov till ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte för alla aktörer inom branschen. 


Genom att dela insikter och bästa praxis hoppas vi kunna stärka de enskilda aktörernas roller, samtidigt som vi bidrar till att utveckla och förbättra livsmedelsindustrin som helhet. Dessa insatser ska fungera som små ringar på vattnet, sprida positiva effekter och påverka branschen i positiv riktning.


Genom att gemensamt arbeta för en hållbar och säker livsmedelsproduktion och hantera kriser på ett effektivt sätt, kan nätverket spela en betydande roll i att stärka branschens ställning och säkerställa kvaliteten på våra livsmedel. Med en öppen dialog och samarbete hoppas vi kunna forma en ljusare framtid för livsmedelsindustrin och alla dess aktörer.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena


Möte 1: 
Hälsopåståenden och säljande uttryck i märkning och livsmedelsreklam
 • Komplexiteten i att kommunicera hälsa på förpackningar och reklam
 • EU:s förordning om närings- och hälsopåståenden
 • Ny praxis från domstolen kring produkters hälsoeffekter
 • Reglering av säljande uttryck som "unik," "utan," "naturlig," etc
 • Praktisk implementering av regelverk för att undvika vilseledande marknadsföring

Möte 2: 
Hållbarhetsbegreppet
 • Vad är hållbarhet och dess relation till "hållbart"?
 • Att förstå och arbeta med hållbarhetsbegreppet
 • Metoder för intressentanalys och väsentlighetsanalys kopplat till Due Dilligence
 • Hands-on koncept för att strukturera och värdera hållbarhetsarbete
 • Globala målen 2023 inom hållbarhet

Miljöpåståenden, hållbarhet och livsmedelskommunikation
 • Miljöfrågornas växande betydelse inom livsmedelsindustrin
 • Nytt direktiv om "Green-claims" och diskussion om hållbarhetslag
 • Utmaningar och möjligheter med påståenden om klimatneutralitet och social hållbarhet
 • Hur skapar man en ärlig och trovärdig kommunikation gentemot konsumenterna
 • Vilken roll spelar certifieringarna och hur man använda dem i sin vardag? Vi tittar både på livsmedelssäkerhet-, sociala- och hållbarhetscertficeringar 

   

Möte 3: 
Krishantering
 • Vikten av att identifiera och hantera kriser inom livsmedelsindustrin
 • Identifiering av potentiella risker och förberedelser för kontaminering
 • Intern organisation under en kris, ansvarsfördelning och kommunikationshantering
 • Vikten av externt stöd som juridisk expertis och PR-byråer för krishantering

Möte 4: 
Innovationsinriktning
 • Utveckling av nya livsmedelsprodukter och dess juridiska aspekter
 • Navigering genom klassificeringsfrågor som kosttillskott, läkemedel, etc
 • Hantering av osäkert innehåll och regler för nytt livsmedel, ingredienser, mängdbegränsningar
 • Märkningsfrågor som rör ekologiska produkter, GMO, nanoteknologi
 • Vikten av att skydda immateriella rättigheter som patent, varumärke, design för framgångsrik lansering

Målgrupp

Målgruppen för detta nätverk består av yrkesverksamma inom livsmedelsindustrin som är involverade i märknings- och hållbarhetsfrågor, kommunikation samt andra relaterade områden. Detta inkluderar bolagsjurister, advokater, hållbarhetschefer, kvalitetschefer, produktsäkerhetsansvariga, kommunikationschefer och andra yrkesverksamma i branschen. 


Sammansättningen för nätverket utgör en diversifierad grupp av yrkesverksamma med olika kompetenser som tillsammans bildar en helhet inom livsmedelsbranschen. Genom att dela sina unika erfarenheter och kunskaper kan vi gemensamt arbeta för att förbättra märkningspraxis, främja hållbarhet och säkerhet, och därmed stärka hela livsmedelsindustrins position och rykte.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.