Nätverk

Nätverk i Hållbarhet och ESG

20

lektioner

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Vill du ha koll på aktuella ämnen inom Hållbarhetsagendan, förstå hur du och ditt företag kan jobba med bredden och komplexiteten av hållbarhetsfrågorna och samtidigt skapa affärsnytta? Välkommen in till nätverket där stort fokus kommer ligga i att förstå, diskutera viktiga hållbarhetsfrågor, hur vi på ett strukturerat sätt tar oss an dessa, lyssna till experter, visa på goda exempel och utbyta erfarenheter av varandra. Vi tror att branschöverskridande samarbeten är viktiga för att komma framåt i Hållbarhet och nå de satta målen. Här får du möjlighet att skapa kontakter och etablera relationer med både stora och mindre företag som sätter hållbarhet på sin agenda.

Nätverket syftar till att tillhandahålla ett forum för att diskutera aktuella teman och frågor inom området för hållbarhet på en hög teoretisk och praktisk nivå. Nätverket kommer att utgöra en plattform där deltagarna kan utbyta erfarenheter, utveckla befintliga färdigheter, skaffa sig ny kunskap och mer allmänt skapa kontakt och etablera relationer mellan olika aktörer som dagligen arbetar med frågor om hållbarhet, och som har huvudansvaret för hållbarhet i sitt eget företag.

Nätverksdiskussionerna ger deltagarna möjlighet att identifiera hur detta kan påverka den egna verksamheten.

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksmötena: 

Hur kan taxonomiförordningen bidra till mer värdeskapande?
EUs taxonomiförordning ställer nya och höga krav på bolag att redovisa sin hållbarhetspåverkan. Hur kan ett strategiskt arbete med taxonomin bidra till att integreringen av hållbarhet i er organisation och till värdeskapande. Vi kommer diskutera utmaningar, möjligheter, goda exempel samt utforska vad som krävs för att ta kraven bortom enbart regelefterlevnad. Vi kommer även titta på vilka synergier som finns mellan taxonomins olika mål och andra direktiv.

Cirkulär ekonomi - vad är viktigt strategiskt och operativt?
Vi dyker ner i materialitet och diskuterar hur man bedömer vilka kriterier och förordningar man ska prioritera. Vad är viktigt strategiskt och operativt - på kort, medellång och lång sikt - för att skapa effekt och förankring? Vilka utmaningar och hinder behöver övervinnas för att uppnå en övergång till en cirkulär ekonomi? Hur ska företagen förhålla sig till de nya EU-förordningarna och lagarna?

Hur kan gröna kontrakt hjälpa till att skapa vinn-vinn relationer med leverantörer och kunder?
För att vara en framgångsrik verksamhet och nå de globala, nationella och lokala målen ställs allt högre krav på samarbete inom värdekedjor. Så kallade "scope 3" utsläpp får mer och mer uppmärksamhet. Hur kan vi skapa vinn-vinn relationer med våra leverantörer och kunder som främjar innovation och adresserar hållbarhetsaspekter längs hela värdekedjan? Vi kommer att bjuda in experter som kan ge oss praktiska exempel på hur vi kan skapa partnerskap och avtal som främjar ömsesidig framgång.

Hur ska vi tänka kring och arbeta med biologisk mångfald i våra företag?
Biologisk mångfald har blivit lika viktigt som klimatfrågan. På FN-mötet i december klubbades ett ramverk för biologisk mångfald. Vi kommer gå igenom varför biologisk mångfald är viktigt och hur företag på ett strukturerat sätt kan sätta mål och handlingsplaner som adresserar området. Vi bjuder in experter som kan berätta hur de aktivt jobbar med biologisk mångfald och hur det ger affärsnytta.

Mänskliga rättigheter - vad innebär ett aktivt socialt ansvarstagande?
Trycket på ansvarstagande i hela värdekedjan ökar för företag. Vi handlar och gör affärer världen över. Vilken koll har vi på våra leverantörer och samarbetspartners? Vi går igenom vilka regelverk som finns idag och vad som ligger i pipeline. Vi kommer att diskutera hur ett aktivt socialt ansvarstagande kan ge för affärsmässiga fördelar, vilka verktyg som finns för att framgångsrikt jobba med mänskliga rättigheter och andra sociala aspekter.

Hur kan juristernas roll i klimatarbetet stärkas?
På många håll i världen har advokater gått samman sig för att engagera sig för klimatet. Flera advokatsamfund, inklusive International Bar Association, har etablerat kommittéer och publicerat resolutioner för att främja klimatperspektivet i advokatbranschen. Denna trend är ännu inte etablerad i Sverige, trots Sveriges roll som föregångsland inom klimatområdet och det svenska näringslivets höga klimatambitioner. Kan vi ändra på det? En träff med inspiration från inbjudna gäster från initiativ såsom Net Zero Lawyers Alliance och Lawyers for Net Zero.

 

Målgrupp

Deltagarna i nätverket är chefer och nyckelpersoner för hållbarhet i privata företag, organisationer, offentliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med eller har erfarenhet av ansvar för hållbarhet i praktiken. Nätverket riktar sig också till dig som är partner, advokat och arbetar med rådgivning inom fältet.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.
 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f