Kurser

Utomobligatoriskt informationsansvar

– särskilt om skadeståndsrätt på finansmarknaden

6,5

timmar

8900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Frågan om vem som kan hållas ansvarig för felaktig eller bristfällig informationsgivning på finansmarknaden är ständigt aktuell. Just nu pågår en intressant rättsutveckling där gränserna för ansvar testas, t.ex. genom aktieägarnas miljardstämning mot Ericsson vid Solna tingsrätt. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en god översiktlig förståelse av rättsfrågorna, hur dessa hanteras och ge en kommentar till rättsutvecklingen.

I rättspraxis har HD i viss utsträckning preciserat ansvarsförutsättningarna för skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. Samtidigt står vi inför en rättsutveckling med uppmärksammade fall och rättsfrågor i behov av att besvaras. Detta går vi också igenom.

I denna kurs redogörs för ansvarsförutsättningarna enligt två typsituationer som utvecklats i rättspraxis; den kvalificerade tillitssituationen och ansvar vid kvalificerat otillbörligt handlande.

Vidare redogörs för den intressanta rättsutveckling som pågår inom bland annat följande områden:
  • Styrelsens prospektansvar
  • Styrelsens skadeståndsansvar i övrigt vid offentliggörande av vilseledande eller felaktig information i förhållande till investerare
  • Eventuellt ansvar för medverkan vid upprättandet av (vilseledande eller felaktigt) beslutsunderlag som offentliggörs till investerare
  • Emittentbolags skadeståndsansvar vid offentliggörande av vilseledande eller felaktig av information i förhållande till aktörerna på sekundärmarknaden

Nyttan med kursen

Som deltagare på kursen har du fått fördjupad kunskap om ren förmögenhetsskada och pågående utveckling rörande skadeståndsrätten på finansmarknaden vad avser informationsansvar.

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering
Vi bjuder på kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:15 

Introduktion
  • Allmänt om ren förmögenhetsskada och ansvarsförutsättningar
  • Om ansvar vid kvalificerat otillbörligt handlande

Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepaus


Kl. 10:30 - 11:30

Om prospektansvar

Kl. 11:30 - 12:30 Lunch

Kl. 12:30 - 14:30 

Kvalificerade tillitssituationer 
  • Allmänt om ansvar vid kvalificerade tillitssituationer
  • Om styrelsens skadeståndsansvar vid offentliggörande av vilseledande eller felaktig information i förhållande till investerare
  • Kan ansvar utkrävas för medverkan vid upprättandet av (vilseledande eller felaktigt) beslutsunderlag som offentliggörs till investerare
  • Om emittentbolags eventuella skadeståndsansvar vid offentliggörande av vilseledande eller felaktig av information i förhållande till aktörerna på sekundärmarknaden

Kl. 14:30 - 14:45 Kaffepaus


Kl. 14:45 - 16:30

Kvalificerade tillitssituationer forts.

Kl. 16:30 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, försäkringsjurister, bolagsjurister och revisorer.

Dela på sociala medier

in
t
f