Kurser

Patientens rätt och vårdens ansvar

Grundläggande bestämmelser och praxis för hälso- och sjukvården

6

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för enskilda människors liv och hälsa. Det är därför av yttersta vikt att vården är säker och av god kvalitet samt att hälso- och sjukvårdspersonalen är medvetna om vilka skyldigheter som de har.

Under denna kursdag kommer vi att behandla de grundläggande bestämmelserna för hälso- och sjukvården. Kursen kommer bl.a. handla om bestämmelser om patientens självbestämmande och rätt till information, vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten, Lex Maria och Lex Sarah samt vissa centrala kvalitetskrav såsom begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursen kommer också att behandla vad som gäller i vården av barn och unga och deras vårdnadshavare. Stort utrymme kommer att ges till sekretess och tystnadsplikt liksom patientjournaler och intyg. Kursen kommer även att behandla följder när det har ”gått fel” som återkallande av legitimation och åtalsanmälan samt skadestånd och andra ersättningar.  Även patientnämndernas, IVO:s och HSANs roller kommer att behandlas.  

Nyttan med kursen

Kursen kommer att ge deltagarna kunskap om de grundläggande lagar och  föreskrifter som gäller inom vården. Kursdeltagarna kommer att få kunskap om hur de kan hantera många av de situationer som uppstår i verksamheten, t.ex. när patienten eller någon anhörig vill få ut en patientjournal, när man har anmälningsskyldighet och när en patient har rätt till ersättning för skador som har orsakats genom vården. Dessutom behandlas även vissa problemområden såsom tvång i vården, alternativmedicinsk behandling, läkemedelsförväxling, vårdvägran och särskilt utsatta patientgrupper, såsom barn och äldre.

Målgrupp

Kursen riktar sig till läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, kvalitetssamordnare, patientsäkerhetssamordnare och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn samt advokater och jurister som arbetar med frågor som berör medicinsk rätt och/eller ersättningsfrågor. Kursen riktar sig också till ledamöter i patientnämnder.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.