Nätverk

Nätverk i Praktisk compliance

Vi utforskar ämnen som corporate governance, GDPR, penningtvätt och sanktioner

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f
Innehåll

Svenska företag står idag inför en komplex värld av omfattande regelverk, där varje avvikelse kan leda till betydande sanktioner och kostnader. Att framgångsrikt hantera frågor om regelefterlevnad och risk kräver inte bara en djup insikt i regelverken och ständig uppföljning av lagändringar, utan också praktisk erfarenhet och en gedigen förståelse för hur dessa regler tillämpas i praktiken.
För ledande befattningshavare inom olika sektorer är det avgörande att bygga och underhålla ett starkt nätverk inom compliance. Genom att delta i vårt nätverk får du en unik möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor från både ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Vår plattform erbjuder inte bara tillgång till våra erfarna nätverksledare, utan också insikter från externa experter som delar med sig av sin specialkunskap inom specifika områden.

Nätverksträffarna är temabaserade och ger deltagarna möjlighet att påverka programmet genom att föreslå   relevanta ämnen och föreläsare. Detta skapar ett dynamiskt och interaktivt forum för kunskapsutbyte, där du kan dra nytta av de gemensamma erfarenheterna och insikterna från andra deltagare.


Genom att vara en del av detta nätverk stärker du inte bara din egen kompetens inom compliance, utan bidrar också till att din organisation kan implementera och upprätthålla robusta och effektiva verktyg för regelefterlevnad. I en alltmer reglerad värld är det just dessa starka nätverk som ger oss den kunskap och de resurser som krävs för att navigera framgångsrikt genom komplexa regelverk och säkerställa   långsiktig framgång.


Tänkbara teman för diskussion
Gruppen sätter från start aktuella teman för diskussion tillsammans med mötesledaren


Regulatorisk Efterlevnad Fokus på att säkerställa att företaget följer alla relevanta lagar, regler och föreskrifter som gäller för den bransch eller sektor företaget verkar inom.
 • Uppdateringar om lagstiftningsändringar, implementering av riktlinjer och procedurer,   utbildning av personal, samt regelbundna revisioner och kontroller.

Etisk Efterlevnad Att säkerställa att företagets verksamhet inte bara följer lagen utan också lever upp till höga etiska standarder och värderingar.
 • Etiska riktlinjer, kodex för affärsetik, utbildning i etiskt beteende, hantering av intressekonflikter, samt mekanismer för att rapportera och hantera oetiskt   beteende.

 Penningtvätt Implementering av åtgärder för att förhindra och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Due diligence-processer för kundkontroller (KYC), rapportering av misstänkta transaktioner (STR), utbildning av personal i AML-policys och -procedurer, samt kontinuerlig övervakning och granskning av transaktioner.

Riskhantering Identifiering, bedömning och hantering av risker som kan påverka företagets verksamhet.
 • Riskbedömningar, riskhanteringsstrategier, kontinuerlig övervakning av risker, samt utveckling av åtgärdsplaner för att minska eller eliminera risker.


Dataskydd och Sekretess Att skydda individers personuppgifter och säkerställa att datahantering sker i enlighet med dataskyddslagar och förordningar, särskilt GDPR.
 • Implementering av GDPR-krav, säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, uppfyllande   av individers rättigheter, samt rapportering av dataintrång.

Kommunikation och Kultur Skapande av en öppen och transparent företagskultur där compliance är en integrerad del av verksamheten.
 • Intern kommunikation om compliance-policys, ledningens engagemang, utbildning och medvetenhetsskapande, samt uppmuntran till rapportering av överträdelser.

Hållbarhet  Att följa regler och riktlinjer för att minimera negativa miljö- och sociala effekter av företagets verksamhet.
 • Implementering av miljöpolicyer, hållbarhetsrapporter, efterlevnad av miljölagar och -regler, samt åtgärder för att förbättra social hållbarhet.

Corporate GovernanceAtt säkerställa att företaget styrs på ett ansvarsfullt och transparent sätt enligt gällande lagar och best practices.
 • Struktur  och ansvarsfördelning inom styrelsen, intern kontroll och revision, transparens i beslutsfattande, samt efterlevnad av aktiebolagslagar och andra relevanta regelverk.
 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, verksjurister och ledande befattningshavare som arbetar med regelefterlevnad, riskfrågor och styrelsearbete eller annars har särskilt intresse för dessa frågor men också till rådgivare, advokater och andra konsulter. 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f