Nätverk

Nätverk i Offentlig upphandling, Södra Sverige

Vi fördjupar oss i aktuella frågor inom offentlig upphandling och delar kunskaper och erfarenheter med andra yrkesverksamma inom området

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Offentlig upphandling i Sverige omsätter hundratals miljarder kronor varje år och utgör inom vissa branscher en betydande del av marknaden. För många leverantörer är det därför av stor betydelse att erhålla kontrakt från det allmänna. Lagstiftaren anser att den goda affären ska vara i fokus när offentliga myndigheter inhandlar varor, tjänster eller entreprenader. Trots detta är offentlig upphandling en komplicerad process med många olika steg som kräver god insikt.


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de erfarna nätverksledarna kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett utbyte av kunskap med övriga deltagare.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Sociala företag 
Under nätverksträffen behandlas lagstiftningen om reserverade kontrakt och arbetsintegrerande sociala företag. Vi kommer även beröra idéburet offentligt partnerskap (IOP), vad detta innebär och hur det förhåller sig till reglerna om reserverade kontrakt. Vi kommer resonera kring de möjligheter och hinder som finns för myndigheter att upphandla och samverka kopplat till dessa regelverk.

Externa förhyrningar, hyresundantagets tillämpning i praktiken 
​Hyresundantaget kan åberopas när det offentliga hyr in sig i externa lokaler. Utvecklingen i praxis de senaste åren talar mer och mer för att hyresundantagets tillämpningsområde är mycket snävt. Är hyresvärdsupphandlingar vägen att gå? Vilka hinder finns och vilka möjligheter finns?

Socialt ansvar och brott i välfärden
Avtalsuppföljning och kontroller av upphandlande företag och deras leveranser kommer ofta i andra hand eftersom genomförandet av själva upphandlingen oftast är i fokus. Hur kan upphandlande myndigheter arbeta förebyggande och hur kan myndigheter på ett framgångsrikt sätt upptäcka och motverka brott i välfärden under pågående avtalstid? Vilka problemområden och vilka branscher ska myndigheterna vara extra uppmärksamma på? Vilket stöd finns att tillgå för genomförandet av effektiva kontroller, vilka kontroller ger störst effekt och vilka möjligheter att agera ger egentligen upphandlingslagstiftningen?


Kategoristyrning 
Genom att gruppera liknande inköpsbehov och göra dem så attraktiva som möjligt för leverantörsmarknaden så skapas maximal konkurrens och intresse för affären. Ett kategoribaserat sätt att hantera inköp syftar till att proaktivt hantera de behov som finns genom noggranna analyser såväl som genom strukturerade uppföljningsmetoder.  Går det att arbeta kategoribaserat i offentlig verksamhet och går det att uppnå smartare inköp genom kategoristyrning? Under nätverksträffen diskuterar vi vad metoden innebär och vilka skillnader det gör i praktiken att arbeta enligt metoden. Vi diskuterar även vad som krävs för att införa ett kategoribaserat inköpssätt i en offentlig myndighet.

Övriga ämnen
  • Ramavtal (takvolym, golvpriser m m)
  • Konkurrensverkets utökade befogenheter (om lagförslaget leder till lagstiftning)
  • Alltid nyheter in om lagstiftning mm. och rättspraxi.

Nätverket tar alltid sin utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till kvalificerade handläggare och chefer inom offentlig upphandling samt advokater, bolagsjurister, verksjurister och andra rådgivare med expertis inom området, politiker och akademiker som vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter och hålla sig uppdaterade med det senaste inom offentlig upphandling.


Det kommer att hållas fyra nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. För advokater innebär ett deltagande i nätverksträffarna att du samtidigt uppfyller Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år. 

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.