Nätverk

Nätverk i Gräv- och anläggningsarbeten

Vi diskuterar hur man förebygger skador på rör- och ledningar och potentiella lösningar när de uppstått

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Grävarbete har blivit alltmer relevant i takt med ökningen av nedgrävda ledningar och rör i marken. Med ökande spårvagnstrafik, vägomläggningar och andra storskaliga anläggningsprojekt växer behovet av förbättrade och effektivare procedurer, samt ökad kommunikation mellan olika aktörer.


Det omfattande antalet grävarbeten och de potentiella skadorna på ledningar och rör resulterar ofta i allvarliga konsekvenser och betydande kostnader för samhället och de inblandade parterna. I de flesta fall kan dessa skador undvikas genom att ha kännedom om fallgropar i procedurer och genom noggrann dokumentation. Vid händelse av olyckor kan korrekt kontraktarbete också bidra till att förhindra juridiska missförstånd.


Inom ramen för avancerad samhällsplanering kommer vi att utforska sambandet mellan ledningar/undermarksinfrastruktur och fysisk planering. Behovet av strategisk undermarksplanering och samordning blir allt mer påtagligt när olika samhällsfunktioner och intressen konkurrerar om samma fysiska utrymme.


En viktig del av diskussionen kommer även att fokusera på verktyg för planering, visualisering och delning av information. Trots tillgängligheten av digitala resurser som Ledningskollen, Samlingskartan och kommunernas tillståndsprocesser används dessa inte i tillräcklig utsträckning. Vi kommer att utforska möjligheterna och begränsningarna med dessa verktyg och plattformar för att främja en mer omfattande och effektiv informationsdelning.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


Skador på samhällsviktig infrastruktur. Hur hamnar vi där? 
Trots planering och styrning från både kommun, markägare och bolag skadas samhällsviktig infrastruktur. Under denna träff diskuterar vi tillsammans var i kedjan det brister och vilket ansvar respektive part måste ta för att minimera skadorna.
 
Hur skyddas anläggningar på bästa sätt? Ledningsrättens för och nackdelar.
Vilket är det mest effektiva och skyddande juridiska verktyg en anläggningsägare har att tillgå för att skydda sina anläggningar?
 
Avancerad samhällsplanering är detta lösningen på alla problem?
Ledningar/undermarksinfrastruktur och fysisk planering. Behovet av strategisk undermarksplanering och samordning växer i takt med att samhällets allmännyttiga funktioner och viljor konkurrerar om samma fysiska plats. Är det kanske dags att ställa högre krav på kommunens undermarksplanering för att säkerställa att alla funktioners och intressenters behov tillgodoses i dag och i framtiden?

Vilka verktyg för planering, visualisering och delning av information finns. Hur kan dessa nyttjas på bästa sätt?
 I dag finns mängder av digitala verktyg och plattformar, Ledningskollen, Samlingskartan, kommunernas tillståndsprocesser som skulle kunna hjälpa med informationsdelning av undermarksinfrastruktur. Varför används de inte i större utsträckning? Vilka möjligheter och begränsningar finns det?
 

Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:

  • Elektrifiering hur påverkar beslutet befintlig infrastruktur
  • Fysisk riksplanering. För och nackdelar
  • Samschakt och påvisningsplikt

Målgrupp

Nätverket riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med skador på ledningar och ledningsrättigheter. Där innefattas bland annat energi, entreprenad- och anläggningsbranschen. Du arbetar som t.ex projektchef, projektledare, lantmätare, vägingenjör, kvalitetschef, produktionsdirektör, CEO, advokat eller jurist.


Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.