Nätverk

Nätverk i Dataskydd i offentlig förvaltning

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Upplever du utmaningar med dataskydd i offentlig förvaltning?  Dessa kan se olika ut. Brist på resurser eller tid, komplexa bestämmelser och svårigheter att få ledning och medarbetare med på tåget?  Hur arbetar man i områden där rättspraxis ännu saknas och hur ska man förstå de rättsfall som kommer? Hur förhåller sig GDPR till andra regelverk som behöver tillämpas och hur ska man hantera till synes motstridiga krav? Det finns även många möjligheter med dataskydd, den ger incitament att skapa ordning och reda och får oss att förstå värdet av mänskliga rättigheter som integritet och rätt till sina egna personuppgifter.
 
Ser du utmaningar och möjligheter med dataskydd i arbetet i offentlig sektor är nätverket rätt ställe för dig. Under nätverksträffarna får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och juridiskt perspektiv. Förutom den erfarna nätverksledaren, kan du förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. Den som vill, kan även själv få berätta om sin erfarenhet om den är relevant för temat under mötet. Under nätverksträffarna kommer dessutom aktuella händelser att tas upp, till exempel nya rättsfall eller riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen. Tanken med mötena är att deltagarna ska kunna öka sin teoretiska och praktiska kunskap och samtidigt som de delar erfarenheter och utökar sitt nätverk.
Under tidigare nätverk har frågor rörande tredjelandsöverföringar, konsekvensbedömning, gallring och bevarande och registrerades rättigheter diskuterats. Tidigare deltagare har fått tycka till vad som är mest relevanta att arbeta vidare med under 2023. Utifrån detta har första två teman bestämts på följande sätt:
 
Möte 1

Huvudtema: Rollen som dataskyddsombud och dataskyddsansvarig (andra personer i organisationen som jobbar med dataskydd). Vad innebär rollerna? Hur ska man arbeta med dem för att få tillstånd ett gott samarbete?  Utmaningar i arbetet (förankring hos ledare och medarbetare, budgetfrågor, rätt att närvara, riskbaserade kontrollmetoder eller annat). Även Europeiska dataskyddsstyrelsens aviserade granskning av DSO-rollen under 2023 och EU-domstolens praxis på området kan beröras.

Möte 2

Huvudtema: Incidenthantering i praktiken: Hur jobbar man mest effektivt med rutiner? Hur arbetar man förebyggande? Hur blir man en lärande organisation? Hur kan kulturen och det sätt organisationen styrs påverka arbetet? Även intressanta fall från Integritetsskyddsmyndigheten och domstolar kan beröras.
 
Från möte till möte, kommer innehåll bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna, vilket innebär en god möjlighet att påverka programmet. Teman för de sista två träffarna är inte bestämda utan  tas fram gemensamt med deltagarna.
 
Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

• Öppenhetsprincipen (kan inkludera rätten till information och registerutdrag)
• Yttrandefrihet och GDPR (inklusive hantering av sociala medier)
• Personuppgiftsansvar vid upphandling och inköp
Effekterna av ett nytt adekvansbeslut från USA
Hantering av integritetskänsliga personuppgifter
• Utifrån nyhetsuppdatering: - Vad är aktuellt just nu?
Syfte
Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både juridisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.
Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle.
 
 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till anställda i den statliga, regionala och kommunala förvaltningen som är ansvariga för, eller är involverade i, genomförandet av GDPR och kompletterande lagstiftning. Exempel på de som kan ha nytta av nätverket: Dataskyddsombud och dataskyddsansvariga, chefer, medarbetare och teamledare inom IT, säkerhet, juridik, administration och andra som vill hålla sig á jour med de senaste integritetsrättsliga frågorna och/eller praktiska arbetssätt. Även personer som arbetar i kommunala bolag med dataskydd eller i företag som utför uppdrag för offentlig sektor (till exempel vårdbolag) kan ha stor nytta av nätverket liksom personer som arbetar med dataskydd inom Svenska kyrkan.
 
Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎