Nätverk

Nätverk i AI

Praktisk tillämpning och regelefterlevnad

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Inget ämnesområde är de senaste åren ens i närheten av samma aktualitet som AI. Att inte vara med på tåget i vart fall kunskapsmässigt är en stor kommersiell risk.

På nätverksmötena kommer du få kunskap om de regelverk för AI och närliggande områden som snabbt håller på att tas fram och utvecklas samt få inspiration och kunskap om vilka tekniska, organisatoriska och finansiella utmaningar som uppstår när ett företag eller en organisation beslutar att utvärdera och/eller implementera AI i sin verksamhet.

Syftet är vidare att tillhandahålla ett nätverk av beslutsfattare och specialister inom vilket det finns möjligheter att såväl vid sammankomster som löpande som däremellan få möjlighet till informations- och erfarenhetsutbyte. Ett flertal av de personer som i praktiken har att utvärdera och efter ett eventuellt beslut upphandla och implementera en AI-lösning är ofta kompetensmässigt ensamma i sin organisation och ett nätverk där praktiska och teoretiska erfarenheter kan utbytas utan risk för informationsläckage blir ovärderligt.


Extern föreläsare: Leif Jonsson, Expert ML & AI hos Ericsson

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Från oreglerad vision till EUs digitala decennium
 • EU AI Act 
 • Hur har lagstiftaren sett AI historiskt
 • Vilka frågor har drivit fram ny omfattande lagstiftning
 • Den juridiska kartan, en översikt
 • Vilka effekter får AI på upphovsrätten och IP-frågor

Implementation av AI i verksamheten - vilka grundfrågor måste hanteras
 • AI som verktyg - vad kan AI användas till
 • Strategiska överväganden som företagare- hållbar affärsnytta
 • Nulägesanalys och kompetensbehov
 • Investeringsbehov; tid, resurs, pengar
 • Effektutvärdering
 • Return on Investment

AI i värdekedjan - affärsmässiga effekter och riskhantering
 • Integritet & dataskydd
 • Etiska överväganden
 • Hållbarhetsfrågor
 • Säkerhetsaspekter- hur skyddar jag min data/IP?
 • Regulatoriska krav
 • Policys och Kompetensutveckling

Workshop på temat; Utifrån innehållet dag ett till tre- hur tar jag nu detta vidare?
 • Prioriteringar
 • Effektiviseringar utifrån processen utan AI-lösning?
 • Vilka är nyckelfaktorer för att komma igång respektive komma i mål?
 • Timingfrågan- när är lösningarna tillräckligt mogna för att investera i?

Målgrupp

Artificiell intelligens är en teknik som kan användas inom alla områden och sektorer, och detta nätverk omfattar både den offentliga och privata sektorn och olika branscher. Ambitionen är en mångfald av medlemmar för att skapa en givande diskussion och kunskapsdelning på en hög nivå.

Nätverket riktar sig till beslutsfattare i organisationen som både måste omfamna och förstå de tekniska och juridiska aspekterna av att använda artificiell intelligens. Här ingår ledare och beslutsfattare på strategisk nivå, verksamhetsutvecklare, juridiska rådgivare, compliance- och etikansvariga, data- och informationssäkerhetsansvariga, dataskyddsombud (DPO), säkerhets- och IT-rådgivare samt andra som arbetar med AI eller som står i begrepp att implementera AI i sin verksamhet.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Intagning sker främst i början av säsongen, men även under året, beroende på tillgänglighet. Platsen i nätverket är personlig, så att du som deltagare kan dra nytta av den unika kombinationen av erfarenheter som uppstår i samarbete med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f