Kurser

Myndigheters outsourcing av IT-drift - sekretess, säkerhet och hantering av allmänna handlingar

Lär dig att ställa rätt krav i avtal och upphandling

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Statliga och kommunala myndigheter har ofta behov av att outsourca/utkontraktera IT-drift och IT-tjänster, antingen till privata leverantörer eller till andra myndigheter. Utkontraktering innebär särskilda risker för att myndigheten förlorar kontrollen över sekretessreglerade uppgifter eller uppgifter och handlingar i övrigt. De olika författningskrav som gäller för myndigheters informationshantering behöver därför omsättas i konkreta krav i avtal och upphandling.

Den 1 juli 2023 trädde en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslag (OSL) i kraft om sekretessgenombrott vid utkontraktering. Tidigare har andra bestämmelser införts som ska underlätta utkontraktering. Trots detta upplevs de rättsliga förutsättningarna ofta som oklara.
Sammantaget förväntas en jurist i en myndighet som står i begrepp att upphandla eller avropa IT-tjänster förstå och analysera hur olika rättsområden samverkar. Man behöver också ha förmåga att formulera konkreta krav i en upphandling som tillgodoser de rättsliga kraven.

Kursen utgår från ett helhetsgrepp över de regler som gäller för offentliga myndigheters informationshantering och ger konkreta verktyg för att säkerställa att upphandlade leverantörer av IT-tjänster. Kursen beskriver hur regelverken kan omsättas i konkreta krav i avtal och förfrågningsunderlag. Skillnader och likheter mellan regelverken beskrivs, liksom hur de samspelar och ibland drar åt olika håll.
Särskild uppmärksamhet ägnas uppföljning av kravställning och leverantörer, vilket ofta är ett förbisett område.
Kursen varvar föreläsningsdelar med interaktiva delar, diskussioner och gruppövningar.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Regelverk om myndigheters informationshantering som behöver beaktas vid outsourcing/utkontraktering
  • IT-avtal och IT-tjänster ur ett sekretessperspektiv
  • Särskilda rättsliga krav vid utkontraktering till myndighter
  • Kravställning i avtal och upphandling för att säkerställa en rättsenlig informationshantering
  • Hantering av befintliga avtal i ljuset av de nya reglerna i OSL
  • Uppföljning av leverantörer med avseende på sekretess, säkerhet och hantering av allmänna handlingar

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till jurister i statliga och kommunala myndigheter som arbetar med utkontraktering eller verksamhetsutveckling (förvaltningsjurister, upphandlingsjurister, avtalsjurister)
Jurister hos leverantörer av IT-tjänster
Upphandlare med juridiska kunskaper
Säkerhets- och informationssäkerhetsspecialister med juridiska kunskaper

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.