Kurser

M&A-försäkring

Skapa trygghet och mervärde i företags- och fastighetstransaktioner genom proaktiv riskhantering och transaktionsförsäkringar

4

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

M&A-försäkring är ett samlingsnamn för ett flertal olika försäkringsprodukter som kan användas för att hantera transaktionsrelaterade risker och skapa mervärde för både säljare och köpare i ett förvärv eller en avyttring av bolag.


Exempelvis kan försäkringen nyttjas för att ge säljare en ”clean exit” vid avyttringar, men även för att säkra köparens relationer med management i målbolaget och bredda garantiskyddet som erbjuds i transaktionen. 


Kursen belyser ett flertal av dessa försäkringsprodukter med ett särskilt fokus på den mest frekvent använda M&A-försäkringen – Warranty & Indemnity-försäkring (W&I-försäkring, även kallad garantiförsäkring) – för att ge en djupare förståelse för produktens användningsområde, fördelar, och process tillsammans med diskussioner och praktiska inspel kring DD-scoping (inklusive från ett legalt, finansiellt och skattemässigt perspektiv) och försäkringstekniska och legala aspekter kopplade till aktieöverlåtelseavtalet. 


Vidare erbjuds en genomgång av den senaste skadestatistiken inom W&I-försäkringsområdet för att belysa de mest relevanta riskerna i en transaktion (typ av skador och skadefrekvens), konkreta skadeexempel, samt en övergripande diskussion kring skadehanteringsprocessen.


Nyttan med kursen


På kursen får du bland annat:


  • God förståelse för olika typer av M&A-relaterade försäkringslösningar som kan aktualiseras i företags- och fastighetstransaktioner och vid specifik riskhantering.
  • Gedigen kunskap om W&I-försäkringen, inklusive dess användningsområden och fördelar.
  • En djupdykning kring samspelet mellan aktieöverlåtelseavtalet och W&I-försäkringen, inklusive försäkringstekniska inspel kring bland annat säljarens garantier, definitioner och ansvarsbegränsningar.
  • Inspel kring DD-scoping – vad är viktigt att tänka på vad avser DD-scoping i en försäkrad transaktion, exempelvis när ett målbolag har verksamhet och/eller dotterbolag i ett flertal olika jurisdiktioner, och vilka förväntningar har normalt försäkringsgivarna på DD-arbetet? Vidare diskuteras påverkan av intern DD jämfört med extern DD i försäkrade transaktioner.
  • Insikt i W&I-försäkringsprocessen: vad kan vara relevant att ha i åtanke – både från säljarens och köparens perspektiv – när en försäkrad transaktionsprocess planeras eller påbörjas?
  • En uppdatering kring senaste trender och utveckling från M&A-försäkringsperspektiv, skadefall (typ av skador och skadefrekvens), konkreta skadeexempel, samt en övergripande diskussion kring skadehanteringsprocessen.


Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt eller arbetar aktivt med förvärv och/eller avyttringar av företag eller fastigheter, exempelvis CEOs/CFOs, entreprenörer och företagsgrundare, investment managers, M&A managers, advokater, investment banking/corporate finance, bolagsjurister, risk managers, transaktionsrådgivare (inklusive finansiella rådgivare, skatterådgivare, tekniska rådgivare, m.fl.), samt de som i övrigt vill lära sig mer om hur M&A-försäkringar fungerar och hur de kan addera mervärde i en transaktion.


Användningen av M&A-försäkringar är inte begränsad till specifika typer av företags-/fastighetstransaktioner eller sektorer.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.­­­­­


Kursen hålls utav Ken Jemtrén och Eddie Johansson samt Carl Christian Rösiö som gästföreläsare.