Kurser

Komplicerad efterarvsrätt

Fördjupa dina kunskaper i efterarvsrättens mest komplicerade delar

7

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Ärvdabalkens regler om efterarv är komplicerade och innehåller dessutom ett antal oklarheter. När efterarvsreglerna ska tillämpas samtidigt med andra regler i ärvdabalken eller med regler i äktenskapsbalken eller sambolagen uppstår ofta mycket krångliga situationer. På den här kursen behandlas dessa frågor utförligt. Både legal efterarvsrätt och testamentarisk sekundosuccession omfattas.

Kursen syftar till att ge en djupare kunskap i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt otydligheter i lagstiftningen, komplikationer vid samtidig tillämpning av flera olika delar av regelsystemet och beräkningsmetoderna vid uträkning av fördelningen av kvarlåtenskapen. Betydelsen av testamenten av den först avlidna maken respektive den sist avlidna maken när det gäller efterarvsfrågor kommer också att behandlas.

KOMPLICERADE FRÅGESTÄLLNINGAR
 • Hur ska gåvor beaktas vid bodelning och arvskifte efter den avlidne?
 • Vilken effekt får gåvorna för efterarvssituationen vid den efterlevande makens död? Vilken effekt får t.ex. vederlagsreglerna, förskottsreglerna och reglerna om det förstärkta laglottsskyddet?
 • Vad gäller om en efterlevande make som innehar den först avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt gifter om sig och det ska ske bodelning i det nya äktenskapet? Vilka komplikationer kan då uppstå om det t.ex. finns både giftorättsgods och enskild egendom i det nya äktenskapet?
 • Hur ska fördelningen av efterarv ske om den efterlevande maken gift om sig två gånger och har ärvt kvarlåtenskap efter båda sina makar med fri förfoganderätt?

Känner du att du i din yrkesutövning behöver kunna klarlägga dessa och andra efterarvsfrågor av mera komplicerat slag eller att du i vart fall behöver ha förmåga att inse när det i sådana frågor finns komplikationer som måste kunna hanteras? Deltagande på kursen ger goda förutsättningar för att hantera dessa frågeställningar i sin yrkesroll.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med familjerättsliga frågor. Deltagande på kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om ärvdabalkens arvsregler och om äktenskapsbalkens bodelningsregler. Det är också bra om du har några års erfarenhet av att arbeta med frågor om bodelning, arv och testamente.

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås 
 
09.00-10.15 Inledning  
 • Bakgrunden till regelsystemet 
 • Makes arvsrätt 
 • Efterarvsrätt 

Fördelningen av den efterlevande makens bo 
 • Normalfördelningen 
 • Snedfördelning 
 • Förhållandet till bodelningsreglerna 
 • Inverkan av ett testamente av den först avlidna maken 
 • Förhållandet till förskottsreglerna 
 • Förhållandet till laglottskrav 
 • Basbeloppsregeln 
 • Förhållandet till det förstärkta laglottsskyddet 
        
10.15-10.30 Kaffepaus 
 
10.30-11.30  Vederlagsregeln  
 • Förutsättningarna 
 • Vederlagets storlek 
 • Återbärande av gåvan 
 • Ej fullbordad gåva 
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Förkovransregeln 
 • Förutsättningarna 
 • Hur ska förkovran beräknas 
 • Fall då både vederlag och förkovran ska tillämpas 
Några särskilda komplikationer 
 • Arvsförskott av efterlevande make 
 • Arvsberättigade vid den efterlevande makens död 
 • Konkret efterarvsrätt 
Efterlevande make gifter om sig eller blir sambo 
 • Bodelning i det nya äktenskapet 
 • Vad händer om det finns både giftorättsgods och enskild egendom i det nya äktenskapet? 
 • Sambofallen 
 
14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-17.00 Efterlevande make har gift om sig två gånger 
 • Flera grupper av efterarvingar 
 • Beräkningsmetodiken 
 • Underrubrik
Särskilt komplicerade fall av legal efterarvsrätt 
 • Vederlagsregeln och det förstärkta laglottsskyddet ska tillämpas samtidigt 
 • Förskott som inte fullt ut kunnat avräknas vid den först avlidna makens död 
Testamentarisk sekundosuccession 
 • En grundläggande tolkningsregel 
 • Annan än make är förste successorn 
 • Annan än arvinge är andra successorn 
 
17.00 Kursen avslutas