Kurser

Förvaltningsprocessen

Från anhängiggörande till överklagande

6

lektioner

8900 SEK.

Innehåll

Processen i förvaltningsdomstolarna är central i den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen, med tonvikt på frågor om överklagbarhet, domstolsprövning, kontradiktion, domstolens utredningsansvar, förvaltningsdomens rättskraft och möjligheten att överklaga förvaltningsdomar.

Förvaltningsprocessen är också ett av de områden som påverkas väsentligt av EU-rättens genomslag i olika hänseenden, vad gäller rätten till domstolsprövning och därmed också kraven på hur överprövande organ ska vara utformade. EU-rätten ställer också omfattande krav på medlemsstaterna vad gäller förvaltningsprocessens utformning, vilket bl.a. följer av Art. 47 EU-stadgan. I dag gäller att rätten till domstolsprövning ges direkt effekt i förhållande till enskilda, vilket gör att begränsningar av rätten till överklagande i intern svensk rätt inte tillämpas avseende EU-rättsliga anspråk. Även rätten till försvar påverkar förvaltningsprocessen, liksom kravet på kontradiktoriskt förfarande.

Förvaltningsprocessen omfattar förutom rena förvaltningsbesvär även kommunalbesvär och rättsprövning (av regeringsbeslut).
 

Nyttan med kursen

På kursen får du kunskap om centrala delar av förvaltningsprocessen liksom hur den påverkas av EU-rätten i olika avseenden. Den berör frågor om rätten till domstolsprövning, talerätt, principen om förvaltningsbesluts överklagbarhet till frågor själva processen, d.v.s. frågor om handläggning och kontradiktion, processram, bevisbörda och beviskrav samt frågor om domsmotivering.
 

  • Rätten till domstolsprövning
  • Överklagbarhet
  • Partsställning och talerätt
  • Kontradiktion och utredningsansvar
  • Processramen
  • Bevisbörda och beviskrav
  • Domsmotivering

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, föredragande, beredningsjurister, biträdande jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även till övriga verksamma inom myndighetsutövning och processföring i förvaltningsdomstol.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.