Kurser

Antikorruption och mutor

Vad är det och hur kan det förebyggas?

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

Kraven på organisationer, såväl inom offentlig som privat sektor, att arbeta förebyggande mot korruption för att undvika legala och ryktesmässiga risker ökar alltmer. Det är samtidigt ett komplext område som ställer krav på god kunskap om styrande lagar och regler samt den ”best practice” som finns kring hur ett bra antikorruptionsprogram ska konstrueras för att skydda verksamheten mot korruptionsrisker.

Denna heldagskurs syftar till att ge deltagarna kunskap om mutbrottsreglerna (primärt de svenska men beroende på deltagargruppen kan också internationella regelverk som har extraterritoriell tillämpning komma att beröras) och de olika byggstenarna i ett antikorruptionsprogram. Teoretiska moment varvas med mer praktiska diskussionsövningar och konkreta caseuppgifter. Kursen har genomgående ett praktiskt och konkret anslag.

Nyttan med kursen

Kursen ger dig som kursdeltagare grundkunskaper om mutbrottslagstiftningen och dess tillämpning i praktiken. Utbildningen ger dig också kunskap om vilka krav på förebyggande antikorruptionsarbete som åläggs olika organisationer samt vilka beståndsdelar ett antikorruptionsprogram ska innehålla.

Vi tar bland annat upp följande:
  • Korruption och mutor, vad är det och varför är det så viktigt att motarbeta
  • Kopplingen till hållbarhet och ökade krav från omvärlden
  • Legala krav
  • Typiska risker för korruption och vanliga fallgropar
  • Genomgång av mutlagstiftningen med praktiska exempel
  • Överblick över relevant självreglering
  • De olika beståndsdelarna i det förebyggande antikorruptionsarbetet

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som behöver ökad förståelse inom området eller som arbetar med compliance, såsom advokater, bolagsjurister, jurister på myndigheter eller kommuner m.fl.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.