Kurser

Offentlighet eller sekretess

- vad är offentligt och vad är hemligt? 

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Vad är offentligt och vad är hemligt? Rätten till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del i den svenska demokratin och i kursen behandlas utförligt reglerna om allmänna handlingar och om sekretess.

Kursen behandlar två huvudsakliga delområden. Det första av dessa rör den svenska offentlighetsprincipen med tonvikt på den grundlagsenliga rätten att ta del av allmänna handlingar, vad som avgör om en handling är allmän och frågan om utlämnande av allmänna handlingar.

Här redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller ej, bl.a. om skillnaden mellan allmänna handlingar och sådana handlingar som är de anställdas privata, t.ex. i s.k. hemkataloger. Vidare behandlas hur allmänna handlingar ska registreras och frågor om utlämnande av allmänna handlingar. I denna del tas även upp nyare sätt att lagra och förmedla information som s.k. eget utrymme (elektroniskt förvar), molntjänster, e post, sociala medier och sms.

Under kursens andra del behandlas reglerna om sekretess utförligt, med tonvikt på offentlighets- och sekretesslagens konstruktion i syfte att ge deltagarna en metod för att kunna hantera frågor om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter lagen i praktiken. Reglerna om när uppgifter trots sekretess kan lämnas till myndigheter och till enskilda gås igenom.

Reglerna illustreras med klargörande rättsfall. Deltagarna ges också tillfälle att utbyta egna erfarenheter och problem.

Kursen utvecklar dina kunskaper i bl.a.:

 • Vad avgör om en handling är allmän eller inte?
 • Sekretess och tystnadsplikt – regleringens uppbyggnad
 • Regler om utlämnande av handlingar
 • Överklagande av beslut om utlämnande av handlingar
 • Offentlighetsprincipens olika delar
 • Hur man avgör om en handling är allmän eller inte
 • Hur man avgör om en uppgift är sekretesskyddad
 • Hur man hanterar begäran om utlämnande av handling

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:15 Allmänna handlingar
 • Var gäller offentlighetsprincipen
 • Vad är en allmän handling?
 • Inkomna och upprättade handlingar

Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepaus

Kl. 10:30 - 11:30 Allmänna handlingar, forts.
 • Hur påverkas offentlghetsprincipen av nya digitala tekniker och s.k. molntjänster?
 • Registrering och utlämnande av allmänna handlingar
 • Offentlighetsprincipen och EU - vad gäller?

Kl. 11:30 - 12:00 Lunch

Kl. 12:30 - 14:30 Sekretesslagstiftningen
 • Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad
 • Var gäller sekretessen?
 • Vilka uppgifter omfattas av sekretess?

Kl. 14:30 - 14:45 Kaffepaus

Kl. 14:45 - 16:30 Sekretesslagstiftningen, forts. 
 • Vad innebär de olika skaderekvisiten?
 • Sekretessen inom en myndighet
 • Utlämnande av sekretessreglerade uppgifter
 • Överklagande av beslut att inte lämna ut handling
Kl. 16:30 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, registratorer och andra inom den offentliga förvaltningen som behöver fördjupad kännedom inom detta centrala rättsområde. Kursen är i första hand avsedd för den som har erfarenheter och kunskaper inom området, men även den som behöver lära sig de grundläggande dragen i lagstiftningen har utbyte av kursen.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.