Nätverk

Nätverk för ledande befattningshavare i bygg och anläggningsbranschen, Stockholm

Sparring och kunskapsutbyte för att fatta kritiska beslut

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Nätverket riktar sig till ledande befattningshavare hos företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Förutom genomgång standardvillkor för branschen, kommer fokus att läggas på de avtalsfrågor som uppnår största möjliga affärsmässiga nytta. Syftet är att du som deltagare snabbt får användning av nya kunskaper och erfarenheter i din professionella roll.

Genom att nätverket riktar sig exklusivt till personer i beslutande ställning, ges en ovanlig tillgång till erfarna personer med inflytande i sina respektive organisationer. Deltagarna har en vana av att ställas inför och fatta beslut som påverkar den aktuella entreprenaden och även verksamheten i stort. Nätverket leds dessutom av juridiska experter inom entreprenadrätt med vana av att hantera såväl mindre som större entreprenadprojekt och med erfarenhet från interna ledningsfrågor.

All denna expertis får du samlat i ett forum där du kan diskutera svåra frågor som du ställs inför i din roll som beslutsfattare i din organisation. Inom nätverket gäller självklart principen att det som sägs i rummet stannar i rummet.

Nätverksträffarna följer nedan angivna teman där vi går igenom aktuella lagar, standardvillkor (såsom exempelvis AB 04, ABT 06 och ABK 09) och praxis med utgångspunkt i konkreta case.

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksmötena


Anbud och upphandling
Tips för att uppnå lönsamma entreprenadkontrakt med genomgång av:
 • Att tänka på vid val av organisation, ersättningsform och upphandlingsform.
 • Centrala bestämmelser i standardavtalen AB 04 och ABT 06 med fokus på åtagandets omfattning.
 • Grundläggande riskfördelning i AB 04 och ABT 06.
 • Hantering av oönskade avtalsvillkor.
 • ”Lessons learned”.

Gästförelsäsare: Anders Soldan, Granitor

Störningar i projekt: prisökningar och leveranssvårigheter 
I detta moment granskar vi närmare hanteringen av oväntade händelser i projekt med fokus på
prisökningar och leveranssvårigheter på grund av makroekonomiska störningar och andra ”force
majeure”-liknande situationer med genomgång av:
 • Tillämpliga bestämmelser för prisökningar i AB 04 och ABT 06.
 • Branschorganisationernas bedömning av frågan om justering av pris.
 • Konkreta åtgärder att vidta gentemot avtalspart vid prisökningar och/eller 
 • leveranssvårigheter på grund av ”force majeure”-liknande situationer.
 • ”Lessons learned”. 

 

Intern regelefterlevnad: 
Ett väl fungerande projekt förutsätter en organisation som kan tillämpa de regler som gäller.
Entreprenadbranschen är speciell på det sättet att kunskap om avtal och regelverk måste finnas
relativt långt ut i organisationen. Bristande kunskap leder till okontrollerad riskexponering.
 • Hur ger man medarbetarna de verktyg som de behöver för att hantera vardagens problem? 
 • Vilka riktlinjer och mallar behövs internt? 
 • Hur utvärderar ett anbudsgivande företag de förfrågningar som kommer in och hur överförs kunskap om förutsättningarna från kalkylavdelningen till utförarna? 

Partnering 
Partnering är ingen nyhet i branschen, men har kommit till ökad användning på senare år inte minst
för att hantera svårkalkylerade projekt.
 • Vad innebär partnering (”egentligen”) och vilka sorters projekt lämpar sig för partnering? 
 • Vilka är fördelarna för entreprenör och beställare och vad ska respektive part tänka på? 
 • Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

Gästföreläsare: Björn Renvert, Adducere Management AB, och Per Larsson, Colligere Group AB

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora deltagare där arbetar som CEO, CFO, Head of Legal, Bolagsjurister, Tekniska konsultchefer och Byggledare. Syftet är att uppnå kunskapsutbyte mellan deltagare som befinner sig på en erfarenhetsmässigt och organisatoriskt högt nivå – där det finns en vana att ställas inför och fatta kritiska beslut.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.