Nätverk

Nätverk för ledande befattningshavare i bygg och anläggningsbranschen

Sparring och kunskapsutbyte för att fatta kritiska beslut

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Nätverket riktar sig till ledande befattningshavare hos företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Förutom genomgång av standardvillkor för branschen, kommer fokus att läggas på de avtalsfrågor som uppnår största möjliga affärsmässiga nytta. Syftet är att du som deltagare snabbt får användning av nya kunskaper och erfarenheter i din professionella roll.

 
Genom att nätverket riktar sig exklusivt till personer i beslutfattande ställning, ges en fantastisk tillgång till erfarna personer med inflytande i sina respektive organisationer. Deltagarna har en vana av att ställas inför och fatta beslut som påverkar den aktuella entreprenaden och även verksamheten i stort. Nätverket leds dessutom av juridiska experter inom entreprenadrätt med vana av att hantera såväl mindre som större entreprenadprojekt och med erfarenhet från interna ledningsfrågor. All denna expertis får du samlat i ett forum där du kan diskutera svåra frågor som du ställs inför i din yrkesroll.


Inom nätverket gäller självklart principen att det som sägs i rummet stannar i rummet.

 
Nätverksträffarna följer nedan angivna teman där vi går igenom aktuella lagar, standardvillkor (såsom exempelvis AB 04, ABT 06 och ABK 09) och praxis med utgångspunkt i konkreta case.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksmötena: 

Anbud och upphandling

Tips för att uppnå lönsamma entreprenadkontrakt med genomgång av:
 • Att tänka på vid val av organisation, ersättningsform och upphandlingsform.
 • Centrala bestämmelser i standardavtalen AB 04 och ABT 06 med fokus på åtagandets omfattning.
 • Grundläggande riskfördelning i AB 04 och ABT 06.
 • Hantering av oönskade avtalsvillkor.
 • ”Lessons learned”.

Störningar i projekt: prisökningar och leveranssvårigheter

I detta moment granskar vi närmare hanteringen av oväntade händelser i projekt med fokus på prisökningar och leveranssvårigheter på grund av makroekonomiska störningar och andra ”force majeure”-liknande situationer med genomgång av:
 • Tillämpliga bestämmelser för prisökningar i AB 04 och ABT 06.
 • Branschorganisationernas bedömning av frågan om justering av pris.
 • Konkreta åtgärder att vidta gentemot avtalspart vid prisökningar och/eller 
 • leveranssvårigheter på grund av ”force majeure”-liknande situationer.
 • ”Lessons learned”. 

Intern regelefterlevnad

Ett väl fungerande projekt förutsätter en organisation som kan tillämpa de regler som gäller.  Entreprenadbranschen är speciell på det sättet att kunskap om avtal och regelverk måste finnas relativt långt ut i organisationen. Bristande kunskap leder till okontrollerad riskexponering.
 • Hur ger man medarbetarna de verktyg som de behöver för att hantera vardagens problem? 
 • Vilka riktlinjer och mallar behövs internt? 
 • Hur utvärderar ett anbudsgivande företag de förfrågningar som kommer in och hur överförs kunskap om förutsättningarna från kalkylavdelningen till utförarna? 

Partnering

Partnering är ingen nyhet i branschen, men har kommit till ökad användning på senare år inte minst för att hantera svårkalkylerade projekt.
 • Vad innebär partnering (”egentligen”) och vilka sorters projekt lämpar sig för partnering? 
 • Vilka är fördelarna för entreprenör och beställare och vad ska respektive part tänka på? 
 • Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora deltagare där arbetar som CEO, CFO, Head of Legal, bolagsjurister, regionchefer och avdelningschefer. Syftet är att uppnå kunskapsutbyte mellan deltagare som befinner sig på en erfarenhetsmässigt och organisatoriskt högt nivå – där det finns en vana att ställas inför och fatta kritiska beslut

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎