Kurser

Momsbedrägerier genom karusellhandel

Olika aspekter på det fenomenet och näringspenningtvätt m.m.

6

timmar

7995 SEK.

Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att ge deltagaren en bredare förståelse för det fenomen som i pressen – och även hos myndigheter och domstolar – kallas för karusellhandel angående moms.
Björn Forssén behandlar ämnet – fenomenet – utifrån sin roll som advokat och erfaren undervisare, så att kursdeltagarna i processituationen avseende momsfrågan eller åtal därvidlag kan relatera på ett konstruktivt sätt beträffande bland annat följande frågor.

  • Hur ser ärenden om karusellhandel ut i form av exempelvis så kallade skenföretag eller så kallad cross invoicing?
  • Vilka straffrättsliga eller liknande frågor förutom skattebrott kan aktualiseras, såsom beträffande bokföringsbrott, näringspenningtvätt och företagsbot samt näringsförbud?
  • Vad kan hända med avseende på andra anslutande frågor till skattebrottsfrågan än straffrättsliga frågor, till exempel beträffande skattemål, betalningssäkringsärenden och företrädaransvarsmål?

I kursen berörs nämnda frågor och även sådant som ne bis in idem-principen angående att principen innebär ett förbud mot dubbel lagföring och bestraffning för skattetillägg och skattebrott. Kan omständigheterna i mål och ärenden i förvaltningsdomstol medföra att den principen också gäller exempelvis delägare i aktiebolag och inte bara fysiska personer som driver sin verksamhet under enskild firma?

I kursen nämns också exempelvis momsreformen som trädde i kraft den 1 april 2021, och som innebär att omvänd skattskyldighet infördes för handel inom landet mellan beskattningsbara personer avseende varor i form av mobiltelefoner etc. (förutsatt bland annat att beskattningsunderlaget för omsättningen överstiger 100 000 kr), men inte för tjänster i form av IP-telefoni (VoIP, Voice over Internet Protocol).


Målgrupp

Målgruppen för kursen är jurister och ekonomer som arbetar med frågor som gäller eller kan beröras av utredningar om momsbedrägerier genom karusellhandel, det vill säga försvarsadvokater och konkursförvaltare samt åklagare och utredare hos Ekobrottsmyndigheten och skatterevisorer och skatteombud hos Skatteverket.


Kursmaterial

Kursdeltagarna får ett digitalt föreläsnings-PM på 60 sidor. Det erhålls i en word-fil resp. en pdf-fil, så att deltagarna efter kursen kan använda materialet som ett verktyg att klippa och klistra från eller bygga på med egna källor osv. Den i PM:et refererade lagtexten, förarbeten, rättsfall och litteratur återfinns i pdf-filer indelade i A, B, C och D. T.ex. lagtextfilerna börjar med A010 och åtföljs av A020, A030 osv. På så sätt kan kursdeltagaren själv lägga till källor före och efter varje 10-talsfil, och redigera PM:et som ett verktyg utan att behöva ändra den existerande ordningen.

Källorna är redan i det material som tillhandahålls på flera hundra sidor, så det är en omfattande kunskapsbank för ämnet som erhålls i form av föreläsnings-PM:et och de däri refererade källorna, vilket kan behövas när försvararen behöver saxa från PM och källor för att bygga inlagor, pläderingsskisser etc. i ett momskarusellmål.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.