Kurser

EU:s visselblåsardirektiv

Rättslig reglering och tillämpning i svensk rätt

6,5

timmar

6900 SEK.

Innehåll

EU:s visselblåsardirektiv trädde i kraft december 2021 och ställde en rad nya omfattande rättsliga krav på arbetsgivare att bland annat skydda den som rapporterar om missförhållanden och att införa särskilda rapporteringskanaler. Skadestånd- vites- och straffrättsliga sanktioner föreslås gälla vid brott av regelverket.
EU:s visselblåsardirektiv innebär att en viss krets personer kommer att skyddat kunna rapportera om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Utöver ett skadeståndssanktionerat förbud mot repressalier och hindrande åtgärder införs en ansvarsfrihet vid överträdelse av tystnadsplikter samt vid anskaffande av information för att avslöja missförhållanden. En hierarki för rapportering föreslås.
En skyldighet införs att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för arbetsgivare med över 50 anställda. Endast oberoende och självständiga personer ska kunna hantera kanalerna. Därtill införs en återkoppling- och uppföljningsskyldighet. Krav ställs på skydd för uppgifter som kan avslöja visselblåsarens identitet eller andra enskilda. Såväl vite som straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella. Vissa myndigheter föreslås även införa externa rapporteringskanaler.

Kursen behandlar de rättsliga krav som följer av EU:s visselblåsardirektiv. Även andra parallella eller konkurrerande regler och rättspraxis behandlas. Syftet är att du ska tryggt kunna hantera individuella ärenden och få nödvändig kunskap inför en hantering av rapporteringskanaler och förfaranden.

Kursen utvecklar dina kunskaper i: 

  • Skyddets innebörd och omfattning
  • Interna och externa rapporteringskanaler
  • Tillsyn och sanktioner
  • Parallella eller konkurrerande regler
  • Vilka rättsliga krav som ställs på en verksamhet i syfte att uppfylla regelverkets krav
  • Hur en rapportering ska gå till för att omfattas av skyddet
  • Hur enskilda ärenden ska hanteras
  • Vilka krav som ställs på rapporteringskanaler och hur förfaranden ska gå till

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med visselblåsarfrågor antingen genom enskilda ärenden eller rapporteringskanaler. Kursen riktar sig särskilt till advokater, jurister, ombud i fackliga- och arbetsgivarorganisationer, Compliance Officer, HR-personal och annan personal som kommer i kontakt med frågorna.
Du bör ha en juridisk utbildning eller ha kvalificerad erfarenhet inom HR för att dra nytta av kursen.

Program 
Kl. 8.45-9:00 – Registrering 

Kl 9:00-9:15 – Kort introduktion om visselblåsardirektivet och den nya lagen 

Kl. 9:15-10:15 – Lagens tillämpningsområde och skyddets omfattning (inkl. vad som omfattas av visselblåsarlagen, vilka som omfattas av skyddet, vad skyddet består av (ansvarsfrihet m.m.) samt gränsdragningar till annan lagstiftning) 

10:15-10:30 – Bensträckare 

10:30-11:15 – Förutsättningarna för att omfattas av skyddet (inkl. rapporteringsordningar, kriterier för att få skydd) 

11:15-12:00 – Externa rapporteringskanaler (inkl. vad sådana kanaler innebär, vad som gäller enligt OSL) 

12:00-13:00 LUNCH 

13:00-14:00 – Interna rapporteringskanaler (inkl. de olika funktionerna i kanalen, möjlighet att dela funktioner inom koncerner, hur privata aktörer bör tänka kring identitetsskydd och sekretess, undantag genom kollektivavtal). 

14:00-14:15 – Bensträckare 

14:15-15:15 – Personuppgiftsbehandling i kanalerna (inkl. vad som gäller vid frivilligt inrättade kanaler, rapporter som faller utanför visselblåsarlagen m.m.) 

15:15-15:20 – Bensträckare 

15:20-15:40 – Tillsyn och pågående mål som behandlar nya VBL 

15:40-16:00 – Avslutande diskussion och frågestund.  

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.