Kurser

Ansvaret för styrelse, vd och revisor i aktiebolag

Få en fördjupad insikt i när styrelseledamöter, vd och revisorer i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Under kursdagen behandlas styrelse-, vd- samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens område. Kursen syftar till att ge dig som deltagare fördjupad kunskap om de förutsättningar under vilka styrelseledamöter, vd och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Kursen behandlar:

  • Bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen
  • Bolagsorganens ansvar gentemot bolaget
  • Ansvaret vid kapitalbrist
  • Bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar
  • Låneförbudet
  • Personligt ansvar enligt årsredovisningslagen och skattebetalningslagen
  • Straffansvar enligt aktiebolagslagen och straffansvar vid för sent ingiven årsredovisning
  • Revisorns roll och det tillämpliga regelverket
  • Skadeståndsansvaret för revisor
  • Rådgivningsansvaret

Målgrupp

Kursen riktar sig bland annat till advokater, affärsjurister, bank- och bolagsjurister, vissa jurister inom statlig och kommunal förvaltning samt revisorer.

Program

09.00-10.15 
Styrelsens och VD:s ansvar gentemot bolaget, bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen, betydelsen av olika styrdokument, delegation av ansvar, jäv, straffansvar, culpa-bedömningen, lojalitetsplikten, beslut om ansvarsfrihet

10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-12.00

Styrelsens och VD:s ansvar gentemot tredje man, personligt ansvar vid kapitalbrist, skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, b​​​​risttäcknings-ansvar vid olovliga värdeöverföringar, låneförbudet

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30

Ansvaret för bolagets skatter, ansvaret för årsredovisningen, revisorns roll, revisionsplikten, jäv, regelverket för revisorer, god redovisningssed och god revisionssed

14.45-15.00 Kaffepaus

15.00-16.15

Revisors ansvar gentemot bolaget och tredje man, rådgivningsansvaret, culpa-bedömningen, orsakssamband, preskription, begränsning av skadeståndsansvaret

16.15-16.30

Avslutning med frågor och sammanfattning av kursdagen

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.