Kurser

VA-lagstiftningen i praktiken

Med fokus på nyheter i VA-lagstiftningen och praxisuppdatering

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Denna kurs syftar till att ge kursdeltagarna en grundläggande förståelse för hur VA-rätten fungerar i praktiken samt en initierad uppdatering av det senaste inom va-juridiken.

VA-rätten är inget eget rättsområde och frågor som i praktiken behöver hanteras inom området spänner över flera olika rättsområden såsom miljörätt och plan- och bygglagstiftningen. För att sätta lagen om allmänna vattentjänster (”LAV”) i sin praktiska kontext kommer vi därför inte bara att gå igenom grundstrukturerna i LAV, utan också hur bestämmelserna relaterar till annan relevant lagstiftning.

Sedan årsskiftet har flera nyheter tillkommit i LAV. Dessa nyheter innefattar införandet av en mer flexibel behovsbedömning enligt 6 § LAV samt krav på kommunen att upprätta en vattentjänstplan innehållandes bland annat en skyfallsplanering. Vi kommer att gå igenom dessa lagändringar samt vad de innebär för de aktörer som träffas av bestämmelserna. Därutöver kommer vi att gå igenom nytillkommen praxis med relevans för VA-området.

Nyttan med kursen

På kursen får du en grundläggande förståelse för VA-rätten ur ett praktiskt perspektiv genom att LAV kontextualiseras till annan relevant lagstiftning. Dessutom kommer vi att behandla de nyheter och praxis som tillkommit inom VA-rätten under senare tid. Inom ramen för kursen kommer vi bland annat behandla

 • Huvudmannaskap och ägande,
 • Verksamhetsområde,
 • Förbindelsepunkt,
 • Kommunens skyldigheter att ordna vattentjänster,
 • Krav vid ordnandet och driften av allmänna va-anläggningar,
 • Avtalsanslutning,
 • Förutsättningar och tidpunkt för avgiftsuttag,
 • Behovsbedömningen enligt 6 § LAV,
 • Hur lagändringen medför att behovsbedömningen blir mer flexibel,
 • Kommunens skyldighet att upprätta vattentjänstplan,
 • Kommunens skyldighet att genomföra en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken, och
 • Vilka sammanhang som kommunen kan bli skadeståndsskyldig,
 • Kommunens skadeståndsansvar till följd av översvämning,
 • Kommunens skadeståndsansvar vid skador som beror på förorenat dricksvatten,
 • Kommunens skadeståndsansvar vid felaktig handläggning, och
 • Fastighetsägarens skadeståndsansvar.

Målgrupp

Kursen utgör både en grundkurs och en nyhetskurs. Den riktar sig såväl till den som inte tidigare kommit i kontakt med VA-rätten som den som önskar en repetition av området och samtidigt vill uppdatera sina kunskaper utifrån den senaste tidens förändringar inom VA-rätten.

Kursen riktar sig till bland andra till

 • Projektledare/fastighetsutvecklare etc,
 • VA-chefer, VA-ingenjörer m fl vid kommunala va-bolag/förvaltningen,
 • Tillsynshandläggare vid kommunala tillsynsmyndigheter för miljö och hälsa,
 • Planhandläggare,
 • Teknik- och miljökonsulter,
 • Kommunjurister,
 • Advokater, samt bolagsjurister på tex fastighetsbolag/fastighetsutvecklingsbolag.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.