Kurser

Integrity Due Diligence

Hållbarhet och etik i förhållande till tredjepartsleverantörer

6

timmar

8995 SEK.

Bakgrund

Kraven på hållbarhet i leverantörsledet ställs från flera perspektiv. För det första: motverkande av mutor, penningtvätt och korruption, straffrättsligt och från det etiska perspektivet. För det andra: kunders och även personalens krav på en hållbar och etisk verksamhet. För det tredje: nya regelverk på både internationell nivå och från EU.

Syftet med kursen är att förstå vilka lagar, andra regler och god sed som finns och som är under utveckling, samt att ge en förståelse för hur man strukturerar hanteringen av tredjepartleverantörer på ett praktiskt sätt. 

Viktiga takeaways:

  • En uppdatering av relevant lagstiftningsutveckling
  • Hur riskklassificering av tredjepartsleverantörer görs i praktiken
  • Hur man kan genomföra kontroll/företagsbesiktning av tredjepartleverantörer (integrity due diligence/IDD)
  • Förslag på bra riskreducerande åtgärder
  • Hur arbetet kan organiseras internt i en verksamhet

Kursen har ett huvudfokus på antikorruption, men inkluderar även mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden samt penningtvätt/terrorfinansiering.

Innehåll

Företag verkar i en komplex och globaliserad värld och samarbete med affärspartners är helt centralt för att uppnå strategiska mål. Integrity due diligence (bakgrundsutredning) av tredje part har länge varit ett fokusområde för att hantera risken för korruption och annan ekonomisk brottslighet. Det sker ofta som en del i företagens inköpsfunktion, riskhanteringsfunktion eller som en del av arbetet med compliance/regelefterlevnad.

Det ställs dock allt hårdare krav på företagens ansvar gentemot tredjepartsleverantörer både inom anti-korruption, anti-penningtvätt och även mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Det sker också en ökad regelutveckling inom området.

Vår svenska Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) tar särskilt upp relationen till leverantörer och andra tredjeparter. Det innebär att en god riskbedömning och due diligence-bedömningar av tredjepartsleverantörer är viktig för att kunna uppfylla de krav som koden ställer.

I den här kursen går vi på djupet i flera frågor, bland annat:
  • En uppdatering av relevant lagstiftningsutveckling, inklusive svensk straffrätt, förslaget till  EU-direktiv (CSDDD), FN-konventioner, Näringslivskoden samt i korthet även penningtvättsregelverket.
  • Rättsfall/praxis på området, i Norden och internationellt.
  • Praktisk förståelse för riskklassificering av tredje part och konkret implementering av bakgrundsutredningar/integrity due diligence av tredje part.
  • Praktisk förståelse för goda riskreducerande åtgärder och uppföljning av eventuella röda flaggor, avtalsbestämmelser/klausuler, uppföljningsrutiner efter att avtal slutits m.m.
  • Förståelse för hur arbetet kan organiseras internt i en verksamhet, det vill säga roller, ansvar, rapporteringslinjer mm.

Målgrupp

Kursen är en specialist-/nyhetskurs som riktar sig till compliance managers/officers, chefs- och bolagsjurister, advokater, ESG-/etik-/hållbarhetsansvariga, inköps-/sourcingfunktion och kontraktsansvariga.

Material

Du får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.