Kurser

Grundkurs i miljörätt

Vad innebär miljörätten och hur kan olika miljörättsliga frågor hanteras i praktiken? 

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Miljöfrågor får en allt mer framträdande roll för verksamheter inom vitt skilda branscher och utvecklingen inom miljöområdet går snabbt. Under den här kursen får du grundläggande kunskaper om de centrala miljörättsliga frågorna, exempel på vad miljörätten kan innebära i praktiken samt verktyg för och förslag till hur olika situationer som kan uppkomma i miljörättsligt hänseende kan hanteras.

 

Kursen behandlar bland annat de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, vilka verksamheter och åtgärder som kräver miljötillstånd för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet, hur tillståndsprocessen går till och vad en miljökonsekvens-beskrivning ska innehålla samt när det kan vara tillräckligt med en anmälan. Vidare behandlas hur tillståndsplikt och miljötillstånd påverkar den dagliga driften av en verksamhet och hur en verksamhet kan ändras och utvecklas över tid.

 

Kursen behandlar även frågor om vad tillsyn innebär och hur tillsynen går till, samt vem som kan drabbas av sanktioner (företagsbot, böter och fängelse) och under vilka förutsättningar så kan ske om en verksamhet eller åtgärd inte har bedrivits/vidtagits i enlighet med gällande lagstiftning och tillståndsvillkor.

 

Under kursen redogörs också grundläggande för miljökvalitetsnormer, avfallslagstiftningen, frågor om ansvar för förorenade områden samt om riksintressen, artskydd och strandskydd.
 

Nyttan med kursen

Kursen ger dig som deltagare grundkunskaper inom miljörättsområdet och möjlighet till uppdateringar för dig som har vissa förkunskaper. Under utbildningen kommer vi att gå igenom praktiska exempel och ge verktyg för hur olika situationer som kan uppkomma i miljörättsligt hänseende kan hanteras.

 

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med eller kan komma i kontakt med ovan beskrivna miljörättsliga frågor i din roll som till exempel miljösamordnare, platsansvarig, projektledare, förvaltare, bolagsjurist, advokat, miljökonsult, m.m.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.