Kurser

Ansvar för efterbehandling av förorenade områden

Praxis från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen 

6

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Under denna kurs kommer Johanna att gå igenom miljöbalkens reglering av ansvar för avhjälpande av miljöskador/efterbehandlingsansvaret. Eftersom miljöbalkens reglering i 10 kap. om miljöansvar är utformad på ett generellt sätt har tolkningen av ansvarsfrågorna överlämnats till rättspraxis. Detta innebär att det är centralt för aktörer som berörs av miljöbalkens regelverk att hela tiden hålla sig uppdaterad på det senaste från praxis. Johanna kommer därför även att gå igenom praxis från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Dessa rättsfall innehåller bland annat bedömning av ansvarsövergång av miljöansvaret vid en inkråmsöverlåtelse, vad som kan ligga till grund för ett ansvarsgenombrott på miljörättens område samt konsekvenserna för ansvar enligt miljöbalken om ett bolag har likviderats. 

 

Nyttan med kursen

Ansvar för förorenad mark omfattas av både offentligrättslig reglering genom framför allt miljöbalken men även aktiebolagsrätt och civilrättsliga avtal kan få betydelse för ansvaret. Detta innebär att den som arbetar med frågor kopplade till förorenad mark måste ha kunskap om såväl det offentligrättsliga ansvaret som möjligheterna till avtalsreglering för att minska riskerna för att förekomst eller upptäckt av föroreningar leder till förseningar och fördyringar av verksamhet eller projekt.

Praxis på miljörättsområdet är under ständig förändring, det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad på senare års rättsutveckling inom olika områden.

På kursen får du en genomgång av miljöbalkens bestämmelser rörande ansvar för miljöskador och regleringen av efterbehandlingsansvaret med koppling till den praxis som utvecklats i Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen.
 

Kursen avser att ge dig:

  • Genomgång av gällande rätt för ansvar för miljöskador inklusive processuella bestämmelser och prövningsordningen  
  • Genomgång av miljöbalkens ansvarsbestämmelser samt olika begrepp, såsom verksamhetsutövare, fastighetsägare, förorenade områden
  • Kännedom om de huvudsakliga vägledningar som styr myndigheternas praktiska handläggning
  • Genomgång av skillnaden mellan offentligrättsligt ansvar/civilrättsligt ansvar
  • Uppdatering av senaste årens praxis
  • Genomgång av konsekvenserna för ansvar enligt miljöbalken vid konkurs eller likvidation
  • Verktyg för att hantera risker kopplade till föroreningsskador vid fastighets- och företagsöverlåtelser
     

Målgrupp

Kursen är i första hand inriktad mot den som har viss förkunskap inom området, såsom bolagsjurister vid fastighetsbolag, planhandläggare och jurister vid kommuner, fastighetsförvaltare, miljökonsulter och miljöjurister.   

Kursen är en fördjupningskurs med inslag av senaste nyheter.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.