Kurser

Behandlingen av gåvor vid bodelning och arvskifte

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Låt en av landets ledande experter på arvsrätt vägleda dig rörande hur gåvor som en avliden person har gett ska beaktas vid bodelning och arvskifte.

I boutredningar med anledning av en persons död visar det sig ganska ofta att den avlidne under sin livstid gett gåvor som ska beakta vid bodelning och arvskifte. Situationerna kan vara mångskiftande. I vissa fall ska gåvan ses som ett förskott på arv. Den kan också aktualisera tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet. Om gåvan getts av en efterlevande make som innehar kvarlåtenskap efter den först avlidna maken med fri förfoganderätt kan vederlagsregler behöva tillämpas.
Kursen syftar till att ge deltagarna förmåga att se när olika regler ska tillämpas på gåvor vid bodelning och arvskifte samt kunskaper om hur reglerna ska tillämpas. Särskilt komplicerade fall där olika regelsystem ska tillämpas samtidigt eller där en tillämpning av reglerna i samband med arvskifte också påverkar bodelningen tas också upp.

 • Gåvobegreppet. Olika typer av benefika transaktioner.
 • När föreligger förskott på arv och hur ska förskottet beaktas?
 • Avräkningsmetodiken vid förskott på arv.
 • Förskottsavräkningens betydelse för bodelningen.
 • Avräkning av förskott på laglott.
 • Det förstärkta laglottsskyddet. Grunder och undantag.
 • Serier av benefika transaktioner.
 • Kompensationen/återgång av gåva vid tillämpningen av det förstärkta laglottsskyddet
 • Gåvor av en efterlevande make. Vederlagsregeln vid efterarv.
 • Särskilt svåra fall där olika regelsystem ska tillämpas samtidigt.

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister på advokatbyråer, bankjurister, jurister och handläggare på begravningsbyråer och andra som arbetar med frågor om bodelning och arvskifte.

För att kunna tillgodogöra dig den här kursen bör du ha grundläggande kunskaper om bodelnings- och arvsregler.

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-09.30. Inledning
 • Gåvobegreppet
 • Försäljning till underpris
 • Eftergifter vid bodelning och arvskiften
 • Andra tänkbara benefika transaktioner

09.30 – 10.15.  Förskott på arv
 • Gåva till bröstarvinge
 • Gåvor till annan än bröstarvinge
 • Särskilt om gåvor till barnbarn
 • Frikallande från avräkning. När och hur?
 • Vad gäller om återkallelse av frikallande från avräkning?
 • Föreskrift om avräkning

10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-12.00 
Avräkningsmetodiken vid förskott
 • Avräkningsmetodiken
 • Förskott som kan avräknas helt
 • Förskott som kan avräknas bara delvis
 • Effekten på bodelning
 • Avräkning på laglott

12.00-13.00 Lunch

12.30-14.30 
Det förstärkta laglottsskyddet
 • Grundläggande förutsättningar
 • Rättspraxis rörande de grundläggande förutsättningarna
 • Särskilda skäl att inte tillämpa 7 kap. 4 § ärvdabalken (helt eller delvis)
 • Beräkning av kompensationen
 • Återgång av gåvan helt eller delvis

14.30-14.45 Kaffepaus

14.45-15.30 Gåvor av en efterlevande make
 • Vilken betydelse har det vem som är gåvomottagare?
 • Förskott?
 • Vederlagsreglerna
 • Fördelningen av efterarvet

15.30 – 16.30 Särskilt komplicerade situationer
 • Samtidig tillämpning av såväl vederlagsregeln i 3 kap. 3 § ärvdabalken som det förstärkta laglottsskyddet
 • Andra komplicerade fall

16.30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.