Undervisare

Tillbaka

Börje Leidhammar

Ägare, Advokatfirman Leidhammar AB

Jur. dr Börje Leidhammar driver egen advokatverksamhet i Advokatfirman Leidhammar AB. Han är specialiserad på skatteprocesser med bakgrund som domare i förvaltningsdomstol, processansvarig i skatteförvaltningen och adj. professor i skatteprocessrätt. Börje Leidhammar har deltagit i lagstiftningsarbete som sekreterare och anlitats som expert i statliga utredningar. Utöver sin doktorsavhandling om bevisprövning i taxeringsmål är Börje Leidhammar, själv och tillsammans med andra, författare till ledande lagkommentarer, handböcker och artiklar mm i skatteprocessrätt. Som ledamot i Sverige advokatsamfunds huvudstyrelse har han deltagit i samfundets remissarbete på skatteområdet. Internationellt medverkar Börje Leidhammar i International Fiscal Association och European Association of Tax Law Professors.

Börje Leidhammar har haft flera framgångar för sina klienter inkl. i Högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen. Hans nätverk inom skatterätten gör att han ofta samarbetar med kollegor vid svenska och utländska revisons- och advokatbyråer liksom högskolor och universitet., Sedan den 1 september 2013 driver Börje Leidhammar advokatverksamhet i egen regi. Han är särskilt inriktad på skattemål (t.ex. skattskyldighet, fasta driftsställen, internprissättning, frågor om rättshandlingars verkliga innebörd, skatteflykt) och EKO-mål (t.ex. skattebrott, bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman).