Kurser

Löpande räkning i kommersiella entreprenader

Tillämpning av självkostnadsprincipen i AB 04 och ABT 06 

6,5

timmar

8900 SEK.

Det blir allt vanligare med löpande räkning vid ersättning i kommersiella entreprenader. Detta leder dock ofta till frågor om tillämpning och beräkning av ersättning. Hur ska ersättningen beräknas och vem av beställaren och entreprenören har bevisbördan för vad vid ersättning enligt självkostnadsprincipen? Vilken omsorg måste entreprenören iaktta och vilka möjligheter har beställaren till kontroll och granskning? Välkommen på kurs med en praktisk inriktning och fördjupning i entreprenadavtal på löpande räkning.  

Innehåll

Att kommersiella entreprenader i sin helhet ersätts enligt självkostnadsprincipen (löpande räkning) har blivit mer vanligt förekommande. I standardavtalen AB 04 och ABT 06 regleras denna ersättningsform huvudsakligen av två bestämmelser men tillämpningen av dessa och beräkningen av ersättning i entreprenadavtal blir däremot ofta en omtvistad fråga. Då standardavtalen huvudsakligen är utformade för att tillämpas på entreprenadavtal med fast pris är det inte heller helt självklart hur självkostnadsprincipen ska tillämpas i standardavtalens alla avseenden.  
 
Kursen ger en genomgång av självkostnadsprincipens grunder och tillämpningen av de förpliktelser om omsorg som ersättningsformen vilar på. Kursen behandlar också hur ersättningsformen förhåller sig till standardavtalens centrala bestämmelser kring kostnadsreglering för bl.a. ÄTA-arbeten, hinder, forcering mm. Mot bakgrund av domstolspraxis diskuteras dessutom hur bevisbördan bör placeras och vilka beviskrav som ska gälla i tvister om rätten till ersättning.     

Kursen behandlar bland annat

 • Ersättningsformens grunder: standardavtalens bestämmelser och begrepp. 
 • Självkostnadsprincipen från ett kostnadsperspektiv.  
 • Entreprenörarvodet och kostnader för centraladministration. 
 • Avsteg från självkostnadsprincipen och förenklade principer för debitering.  
 • Omsorgsregler som entreprenören ska iaktta.   
 • Beställarens granskningsrätt.  
 • Frågor om bevisbörda och beviskrav. 
 • Självkostnadsprincipen tillämpning för bestämmelser om kostnadsändring.  
 • Självkostnadsprincipen vid incitamentsavtal.  
 

Nyttan med kursen

Du som deltar kommer att få en fördjupad förståelse och inblick i självkostnadsprincipens tillämpning. Du kommer också ha med dig
 • Vad som är en självkostnad respektive en kostnad i standardavtalens bemärkelse.   
 • Hur central administrativa kostnader avgränsas mot ”rörliga kostnader”.  
 • Vem av entreprenören och beställaren som har bevisbördan för vad i frågor om vilken ersättning som ska utgå och vilka beviskrav som ska gälla.   
 • Vilka krav på omsorg som ska ställas på uppdragets utförande och hur det kan påverka rätten till ersättning.  
 • Hur självkostnadsprincipen ska tillämpas vid kostnadsändringar.   

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor som advokater, bolagsjurister, jurister inom stat och kommun, projekt- och byggledare, fristående konsulter, ansvariga för upphandlingsfrågor med fler. Det är en fördel att ha någon kännedom om standardavtalen AB och ABT och viss grundläggande entreprenadjuridisk kunskap. 


Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås 
 
09.00-10.15 
Självkostnadsprincipens grunder 
 • Standardavtalens bestämmelser 
 • Begrepp och dess innebörd 
 • Entreprenörarvodet och kostnader för centraladministration 
   
10.15-10.30 Kaffepaus 
 
10.30-11.30 Kostnadsslagen som ersätts  
 • Vad menas med bästa ekonomiska och tekniska resultat? 
 • Krav på upphandling i konkurrens. 
 • Beställarens rätt att granska originalverifikat 
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Omsorgsregler och granskning 
 • Vad menas med bästa ekonomiska och tekniska resultat? 
 • Krav på upphandling i konkurrens. 
 • Beställarens rätt att granska originalverifikat.  
 
14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-16.30 Rätten till ersättning, bevisbörda och beviskrav
 • Vem av entreprenören och beställaren har bevisbörda för vad? 
 • Vilka beviskrav ska gälla? 
 • Hur regleras kostnadsändringar för exempelvis ÄTA-arbeten, hinder mm.  
 • Hur påverkas ersättningen vid avtalade incitament? 
 
16.30 Kursen avslutas 

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.