CAROLINA GUSTAVSSON

CAROLINA GUSTAVSSON

Carolina Gustavsson, Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Carolina är specialiserad på miljö- och vattenrättsliga frågor, plan- och byggärenden samt frågor avseende mark och exploatering. Hon har tidigare tjänstgjort som domare vid bland annat Göta hovrätt och Växjö tingsrätt (bl.a. dåvarande fastighets- respektive miljödomstolen). Efter det att Carolina blev hovrättsassessor år 2011 övergick hon till verksamhet vid advokatbyrå och har sedan dess bistått klienter i frågor kopplade till mark- och miljörättens område. Carolina anlitas ofta som föreläsare och kursledare.