Nätverk

Nätverk i Patientsäkerhet

Vi främjar kunskap och samarbete för säkrare vårdsystem

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det innebär bland annat att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård uppnås. Alla som arbetar inom vården är skyldiga att rapportera händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Detsamma gäller om risker för vårdskador uppmärksammas.

 
Nätverket kommer att behandla vad deltagarna anser kan göras för att öka patientsäkerheten, hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar i deras verksamhet och vad kan de ge för råd till varandra för att förbättra patientsäkerheten och det systematiska kvalitetsarbetet? Nätverket kommer också att behandla digitaliseringen samt IVO:s och patientnämndernas arbete med patientsäkerhet.


Tillsammans kommer vi att diskutera strategier, identifiera framväxande trender och utbyta bästa praxis för att driva patientsäkerheten. Nätverket kommer också att diskutera olika lösningar för att främja patientsäkerheten i Sverige på lång och på kort sikt. På det fjärde mötet kommer vi att ha en redovisning av nätverkets resultat. Målet är att nätverket ska komma fram till förslag på förbättring av patientsäkerheten i Sverige. 


Beroende på vilken nivå som förslagen riktas till kommer externa företrädare att bjudas in för att få del av förslagen. Det kan vara företrädare för regeringen, Socialstyrelsen eller någon annan instans.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

På vårt första möte kommer vi att ta upp vad deltagarna anser kan göras för att öka patientsäkerheten samt hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar i deras verksamhet och vad kan de ge för råd till varandra för att förbättra patientsäkerheten och det systematiska kvalitetsarbetet? Vi kommer också att behandla IVO:s arbete med de ärenden som kommer in enligt Lex-Maria och Lex Sarah samt diskutera hur IVO bidrar till att öka patientsäkerheten. Vi kommer även att behandla övriga system som ska bidra till patientsäkerheten, t.ex. visselblåsning, meddelarfrihet, patientnämndernas uppdrag och hur uppmärksammade brister används som ett lärande i vården.
 
På mötet kommer eventuellt företrädare för IVO och för patientnämndsverksamheten att delta på någon av mötesträffarna.

Hur påverkar AI, digitalisering och världsfärdsteknik patientsäkerheten? 
 • Vad kan tekniken användas till och hur kan man säkerställa patientsäkerhet och integritet? 

 • Kan ChatGPT och analyser av hälsodata förbättra patientsäkerheten och vilka vinster och vilka risker finns det? Var och hur kommer etiken in?Extern föreläsare från E-hälsomyndigheten.

Hur påverkar läkemedelsbristen patientsäkerheten?
 • Vi kommer att utforska hur läkemedelsbrist påverkar patientsäkerheten samt granska förskrivning och medicingenomgångar ur ett patientsäkerhetsperspektiv, inklusive tvångsmatning och användning av medicin inom tvångsvården.

 • Extern föreläsare från Läkemedelsverket

Hur påverkar resursbristen patientsäkerheten?
 • Vi kommer att utforska hur resursbrist påverkar patientsäkerheten samt diskutera hur förändrade arbetssätt och välfärdsteknik kan bidra till ökad patientsäkerhet trots resursbrist.

 • Vi kommer att belysa området från utbildning till attraktiv arbetsgivare. 

Patientnära vård samt god och säker vård
 • Vi kommer att behandla patientens självbestämmande och rätt till information särskilt vad gäller personer med demens och andra med begränsad beslutsförmåga.

 •  Även palliativ vård och dödshjälp kommer att diskuteras.

Andra ämnen som kan komma att diskuteras:


 • Innebörden av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet

 • IVO:s arbete med klagomål

 • Indragning av legitimation

 • Lagen om egenvård

 • Patientjournaler och delad vård och omsorgsdokumentation

 • EU:s arbete inom patientsäkerhet

 • Patientföreningars medverkan i patientsäkerhetsarbete

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till kvalitetssamordnare, patientsäkerhetssamordnare, chefläkare, sjukhusdirektörer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn som berörs av patientsäkerhetsfrågor samt advokater och jurister som arbetar med frågor som berör medicinsk rätt och/eller patientsäkerhet. Nätverket riktar sig också till dem som är ordförande i en patientnämnd samt till chefer för den enhet som har ansvar för patientnämndsverksamheten.

 

Genom att samla erfarna personer inom patientsäkerhet, kvalitetsamordning, ledande befattningshavare inom hälso- och sjukvården, jurister som arbetar med patientsäkerhet samt personer som arbetar inom patientnämndsverksamheten kommer vi att skapa en dynamisk och inflytelserik plattform för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte inom patientsäkerhetsområdet.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.