Nätverk

Nätverk i Hållbart byggande

Fokus på transparens, regelverk, hållbar finansiering och strategier för att skapa framtidens hållbara byggnader

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Hållbart byggande är inte längre en trend – det är vår väg mot en grönare framtid. Vår byggsektor spelar en central roll i att forma samhällets hållbara utveckling. Genom att fördjupa oss i dessa nyckelområden kan vi bidra till en mer miljövänlig framtid och en bättre samhällsutveckling.


Transparens och rapportering är kärnfrågor när det gäller hållbart byggande. Vi är mitt i en global förskjutning mot mer ansvarsfull användning av naturresurser och en minskad påverkan på miljön. EU:s taxonomi vägleder oss i att identifiera och rapportera vilka projekt och aktiviteter som är hållbara. Det är genom att följa dessa riktlinjer som vi effektivt kan mäta vårt arbete och göra hållbart byggande mer konkret och genomförbart.


För att vi ska lyckas skapa hållbara byggnader krävs nya processer, metoder och modeller för ett tvärvetenskapligt samarbete, dokumentation och gemensamma verktyg för att optimera värdeskapandet i byggandet.


Det hållbara byggandet präglas av en hög efterfrågan på innovativa processer, strategier och affärsmodeller som hjälper oss uppnå den gröna omställningen. För att lyckas är det nödvändigt att överväga hur mycket resurser som ska investeras och hur man ska skapa ett affärsmässigt positivt resultat.


Stort fokus kommer därför att ligga på strategier och utformande av transparenta värdekedjor där det finns mätbarhet i hur projektet och befintliga eller nya byggnader påverkar miljön och människors hälsa.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Regelverk inom hållbart byggande 
Regelverken som styr förvaltning av byggnader och nybyggnation är under ständig utveckling. Vi tittar närmare på nyheter inom EU-rätten samt utmaningar och möjligheter inom ramen för plan- och bygglagstiftningen och dess kopplingar till miljöbalken och upphandlingslagstiftning.
 
Transparens i hållbart byggande: Mätning, Rapportering och Framsteg 
Sedan EU:s gröna giv lanserades 2019 har betydelsen av att kunna mäta och redovisa ökat betydligt och det är också en avgörande för att få ta del av hållbart finansieringskapital. Här kommer vi titta närmare på och diskutera hållbarhetsrapportering, ESRS-standarder, EU:S taxonomi samt vilken roll LCA-analyser har för att säkerställa transparens och möjlighet till mätning.
 
Hållbar finansiering i praktik 
Vad är hållbar finansiering och hur ser det ut i framtiden? Möjligheter och utmaningar.

Strategier och utförande vid hållbart byggande
Vi utforskar taktik och metoder för att reducera klimatpåverkan i sektorn och uppfylla kraven i CSRD-direktivet i samhällsbyggandet. Vi tittar också närmare på användning av återbruksmaterial och regleringen för användningen.

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Förslag på andra ämnen som kan komma att diskuteras:
  • Social hållbarhet
  • Mänskliga rättigheter

Målgrupp

Nätverket är tvärvetenskapligt och välkomnar personer med erfarenhet av att jobba med frågeställningar som behandlar hållbarhet i byggbranschen. Personer med intresse för att vilja att göra byggbranschen mer hållbar genom hela värdekedjan – t.ex. jurister, partners, konsulter, affärsutvecklare från arkitekt-, ingenjörs- och byggföretag samt fondförvaltare och investerare med fastighetsportföljer.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.