Nätverk

Nätverk i Fysisk planering, exploatering och stadsutveckling

Vi formar framtidens hållbara och livskraftiga urbana miljöer

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

I dagens samhälle där städer expanderar och samtidigt strävar mot hållbarhet och livskvalitet, står vi inför en unik korsning av visioner och begränsningar. Nätverket tar utgångspunkt i det komplexa landskap av markexploatering, fysisk planering och stadsutveckling, och utgör en plattform för diskussioner för innovatörer och experter inom området.


Vi går djupare in i processen från rå mark till framtidens välmående städer, och analyserar samtidigt hur undermarksinfrastruktur och juridiska ramar påverkar vår framtid. I nätverket diskuterar vi även samspelet mellan plan- och bygglagens regler och Miljöbalkens påverkan. Genom att skapa en större förståelse för detta kan vi skapa städer som inte bara är funktionella utan även hållbara och respektfulla mot vår omgivning.


I en tid präglad av klimatförändringar växer betydelsen av vattenfrågor i den fysiska planeringen. Vi diskuterar ansvarsfördelningen och hur kommuner kan ta en ledande roll i att skapa robusta lösningar för översvämningar och vattenbrist. Vår målgrupp, bestående av en mångfald experter, från jurister och ingenjörer till stadsplanerare och exploateringschefer, utgör en värdefull gemenskap för att dela kunskap och forma framtidens stadsmiljöer i harmoni med både människa och natur. 


Tillsammans bygger vi broar mellan teori och praktik, och skapar en dynamisk arena för att skapa hållbara, levande städer.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Markexploatering från ax till limpa
Hur genomför man en från kommunalt perspektiv god markexploatering och vilka är de potentiella fällorna?
 
Ledningar/undermarksinfrastruktur och fysisk planering
Behovet av strategisk undermarksplanering och samordning växer i takt med att samhällets allmännyttiga funktioner och viljor konkurrerar om samma fysiska plats. Är det kanske dags att ställa högre krav på kommunens undermarksplanering för att säkerställa att alla funktioners och intressenters behov tillgodoses i dag och i framtiden?
 
Fysisk planering i samklang med Miljöbalken
Kommunernas möjligheter att styra utvecklingen i sin kommun dikteras i grunden av plan- och bygglagens regler om detaljplanering men i takt med lagändringar och utveckling i praxis så påverkas detaljplaneringen idag i än högre grad av Miljöbalkens regler.

Vattenfrågor kopplade till fysisk planering
Klimatförändringarna ställer nya krav på den fysiska planeringen i kommunerna. Hur ser ansvarsfördelningen ut och hur kommer kommunerna att klara av att ta sitt ansvar?

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater och jurister, ingenjörer, lantmätare, landskapsarkitekter, stadsplanerare, exploateringschefer och andra som arbetar med markplanering, exploatering eller markförvärv i privata företag eller offentliga organisationer. Nätverket utgör en plattform för kunskapsdelning och samarbete mellan branschexperter i syfte att skapa dialoger för att gemensamt forma hållbara och urbana miljöer för framtiden.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.