Nätverk

Nätverk för digitaliserat byggande och fastighetsägande

Digitalisering för en obruten informationskedja och hållbart byggande

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen står inför betydande utmaningar, där ökade krav på effektivitet och hållbarhet blivit alltmer central. Med dagens stigande materialkostnader och ekonomiska osäkerheter krävs nya perspektiv, nya arbetsformer och innovation. Här spelar digitaliseringen en nyckelroll i att lösa dessa problem och kommer bli en avgörande faktor.


Byggbranschen har länge påverkats av bristfälliga informationsflöden och sub-optimering av processer. Digitaliseringen erbjuder verktyg som löser dessa problem genom att möjliggöra en obruten informationskedja, förbättrade samarbeten i projekten och i att stödja beslutsfattare med realtidsdata. Den spelar även en avgörande roll för att nå hållbarhetsmålen, då vi får tillgång till verktyg där vi kan förutse och minimera miljöpåverkan av byggprojekt, stödja en hållbar design och främja cirkulära affärsmodeller.


I vårt nätverk samlar vi experter och praktiker från hela värdekedjan – från byggmaterial, projektering, entreprenader till förvaltningen av färdiga byggnader, i syfte att utbyta kunskap, utforska innovativa lösningar och att främja implementeringen av digital teknik, strategier och lösningar. Tillsammans, genom kunskapsdelning och i samtal, bygger vi ett forum där vi tar itu med dagens utmaningar och delar kunskap kring hur vi skapar en mer effektiv, hållbar och framåtblickande bransch. 


Till exempel genom att inspireras och lära av andra industrier kan byggbranschen äntligen ta sina riktiga första steg mot att bli en industri, med alla de fördelar som detta kan medföra. Som bland annat innefattar ökad lönsamhet, förbättrad kvalitet och bättre produkter för kunder och brukare.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Är digitaliseringen en nyckel ur byggkrisen?
 • Historik – Vart kommer vi från?
 • Effektivisering av produktion
 • Mervärde av digitalisering i projekt och underhåll
 • Det nya miljonprogrammet?
 • Framtidens byggbransch – Vart är vi på väg?

Finns det en byggindustri?
 • Historik - Vart kommer vi från?
 • Benchmark andra branscher
 • Den obrutna informationskedjan
 • Vilka möjligheter finns?
 • Framtidens byggbransch - Var är vi på väg?

Digitalisering som förutsättning för hållbarhet
 • Historik - Vart kommer vi från?
 • Hållbara regelverk
 • Insamling mätdata
 • AI
 • Spårbarhet
 • Cirkularitet och nya affärsmodeller
 • Framtidens byggbransch - Var är vi på väg?

Produktivitet och effektivitet genom standardisering
 • Historik - Vart kommer vi från?
 • Standardisering som sker hela tiden/mer än vi tror
 • Kan vi standardisera oss ur byggkrisen?
 • Att standardisera mjuka värden, som tex organisation och kommunikation
 • Framtidens byggbransch - Var är vi på väg?

Målgrupp

Målgruppen för nätverket är beslutsfattare, ledare och erfarna profiler inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen som är engagerade i digitalisering och hållbarhet. Där ingår samtliga roller som är involverade i fastighetens hela värdekedja, så som: projektörer, konsulter, entreprenörer, innovatörer, fastighetsförvaltare och -utvecklare, teknikansvariga och andra relevanta aktörer.


Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.