Vikten av Riskhantering

20.05.2022
Riskhantering har kanske aldrig varit viktigare än nu. De risker som moderna organisationer står inför har blivit mer komplexa, vilket beror på den snabba globaliseringen. Nya risker dyker ständigt upp, ofta relaterade till och genererade av den numera utbredda användningen av digital teknik.

För ett företag är riskbedömning och riskhantering det bästa sättet att förbereda sig för de eventualiteter som kan stå i vägen för framsteg och tillväxt. När ett företag utvärderar sin plan för att hantera potentiella hot och sedan utvecklar strukturer för att ta itu med dem, ökar det sina chanser att bli en framgångsrik enhet. Dessutom säkerställer en progressiv riskhantering att risker av hög prioritet hanteras så aggressivt som möjligt. Dessutom kommer ledningen att få nödvändig information som de kan använda för att fatta välgrundade beslut och se till att verksamheten förblir lönsam.

En nyligen inträffad extern risk som för många företag visade sig vara ett problem med leveranskedjan under Coronapandemin - utvecklades snabbt till ett existentiellt hot som påverkade de anställdas hälsa och säkerhet, sättet att bedriva verksamhet, förmågan att interagera med kunder och företagens rykte. Företagen gjorde snabba anpassningar till de hot som pandemin innebar. Men framöver måste de ta itu med nya risker, bland annat hur eller om de ska få tillbaka sina anställda till kontoret och vad som bör göras för att göra sina leveranskedjor mindre sårbara för kriser.

Riskhantering eller Risk management, är processen att identifiera, bedöma och kontrollera hoten mot organisationens kapital och intäkter. Dessa risker har sitt ursprung i en mängd olika källor, bland annat finansiell osäkerhet, rättsliga åtaganden, tekniska problem, fel i den strategiska ledningen, olyckor och naturkatastrofer. Ett framgångsrikt riskhanteringsprogram hjälper en organisation att beakta alla de risker som den står inför. Riskhantering undersöker också förhållandet mellan riskerna och den kaskadverkan de kan ha på organisationens strategiska mål.

Denna holistiska strategi för riskhantering beskrivs ibland som riskhantering för företag, eftersom den lägger tonvikten på att förutse och förstå risker i hela organisationen. Förutom fokus på interna och externa hot betonar enterprise risk management (ERM) vikten av att hantera positiva risker. Positiva risker är möjligheter som kan öka affärsvärdet eller tvärtom, skada en organisation om de inte tas. Syftet med ett program för riskhantering är inte att eliminera alla risker utan att bevara och öka företagets värde genom att fatta smarta riskbeslut.

Ett riskhanteringsprogram bör därför vara sammanflätad med organisationsstrategin. För att koppla ihop dem måste riskhanteringsledarna först definiera organisationens riskvilja, dvs. hur stor risk den är villig att acceptera för att uppnå sina mål.

För att djupdyka mer i ämnet har vi ett bokat in ett Webbinarium med experterna Mia Falk och Carolina Klint den 30 maj, 2022. Webbinariumet är helt gratis och tar sin utgångspunkt i globala risktrender, diskuterar hur de påverkar svenska företag och verksamheter. De gör även nedslag i olika relaterade områden som riskförebyggande arbete, intern kontroll och compliance, företagens straffrättsliga ansvar och mer. Varmt välkomna!

Anmäl dig redan idag: https://juc.zoom.us/webinar/register/WN_ZDZLW9e0ROi8dBVCDcqdww