De nya direktiven för hållbar finansiering

07.07.2022
Hållbar finansiering är ett ämne som kommer att bli allt viktigare i takt med att klimatförändringarna utvecklas. Definitionen av hållbar finans är ännu mer integrerad med miljöaspekten, den tar även hänsyn till socialt ansvar och bolagsstyrning, det vill säga faktorer som kallas ESG (förkortning för Environmental, Social och Governance) och deras hänsyn i finansieringsbeslut.

Den 21 april antog EU-kommissionen ett omfattande och ambitiöst åtgärdspaket som syftar till att öka investeringarna i hållbara verksamheter i hela EU. Dessa åtgärder kommer att göra det möjligt för investerare att fokusera sina investeringar på mer hållbar teknik och hållbara företag och därmed bidra till ett europeiskt klimatneutralt år 2050. Detta kommer att ge EU en ledande roll på global nivå som standardsättare inom hållbar finansiering.

Åtgärdspaketet innehåller följande:

  • En delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi som syftar till att främja hållbara investeringar genom att specificera vilka ekonomiska aktiviteter som bidrar mest till EU:s miljömål. Den auktoriserade rättsakten antogs formellt i slutet av maj efter att den har översatts till alla språk inom Europeiska unionen.

 

  • Ett förslag till direktiv om företagens hållbarhetsredovisning. Förslaget ska förbättra informationsflödet om hållbarhet i näringslivet. Genom att göra företagens hållbarhetsrapportering mer konsekvent kommer den att ge finansiella företag, investerare och allmänheten bred tillgång till tillförlitlig och jämförbar hållbarhetsinformation.

 

  • Utöver det, sex auktoriserade handlingar relaterade till förvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsuppdrag kommer att underlätta för finansiella företag - till exempel rådgivare, kapitalförvaltare och företagsförsäkringar - att inkludera hållbarhetsaspekter i sina vanor och i sin investeringsrådgivning till kunder.

 

Delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi

EU-taxonomin är ett redskap för att skapa transparens för företag och investerare som vilar på stark vetenskaplig grund. Den skapar ett gemensamt språk för investerare som investerar i projekt och ekonomiska verksamheter som har en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön. Taxonomin ställer även upplysningskrav på företag och aktörer på finansmarknaden.

Den delegerade rättsakt som kommissionen nådde politisk överenskommelse om tillhandahåller en första uppsättning tekniska granskningskriterier för att identifiera typer av verksamhet som väsentligt bidrar till två av förordningens miljömål med klassificering: klimatanpassning och begränsning av klimatförändringar. Kriterierna är baserade på vetenskapliga råd från expertpanelen för hållbara finansfrågor. Den godkända handlingen var resultatet av många svar från olika intressenter, samt diskussioner med Europaparlamentet och rådet. Cirka 0 % av de börsnoterade företagen kommer att omfattas av mandatlagen i sektorer som står för nästan 80 % av de direkta växthusgasutsläppen i Europa. Det är sektorer som energi, skogsbruk, tillverkning, transporter och byggnader.

Den delegerade rättsakten om EU-taxonomin är ett levande dokument som kommer att ändras i takt med utvecklingen och de tekniska framsteg som görs. Kriterierna ska omprövas med jämna mellanrum. Det betyder att tillämpningsområdet efterhand kan komma att utvidgas och omfatta nya sektorer och verksamheter – däribland omställningsverksamheter och andra möjliggörande verksamheter.

EU:s tillväxtstrategi

Den europeiska gröna given är en EU:s tillväxtstrategi och syftar till att förbättra medborgarnas välbefinnande och hälsa, göra Europa klimatneutralt till 2050 och skydda, bevara och förbättra EU:s kapital, natur och biologisk mångfald.

 För att kunna delta i denna satsning behöver företagen ha ett heltäckande regelverk inom hållbarhetsområdet så att de kan förändra sin affärsmodell i denna riktning. För att få till  en grön omställning inom ekonomi och förhindra grönmålning måste alla delar av de nuvarande paketen göra hållbarhetsinformationen mer tillförlitlig och jämförbar. Detta paket sätter den europeiska finanssektorn i centrum för en hållbar och inkluderande ekonomisk återhämtning från covid-19-pandemin och hållbar ekonomisk utveckling i Europa på lång sikt.

 

Nytt direktiv om företagens hållbarhetsredovisning

Kommissionens förslag ändrar och förstärker de befintliga reglerna i direktivet om icke-finansiell rapportering. Målet är att skapa ett slutgiltigt regelverk som har samma status som bokslutet. Förslag om att utvidga EU:s krav på hållbarhetsredovisning till alla stora företag och börsbolag. Som ett resultat kommer nästan 50 000 företag i EU att behöva tillämpa detaljerade europeiska standarder för hållbarhetsredovisning, jämförbart med 11 000 företag idag. Kommissionen rekommenderar att man utvecklar standarder för stora företag och separata och motsvarande standarder för små och medelstora företag, vilket i detta fall inte bör vara obligatoriskt för onoterade företag.

Det övergripande syftet med förslaget är att se till att företagen ger investerare och andra intressenter hållbarhetsinformation som är tillförlitlig och jämförbar. På så sätt säkrar man ett enhetligt flöde av hållbarhetsinformation inom det finansiella systemet. Företagen måste rapportera om hur olika hållbarhetsaspekter, som t.ex. klimatförändringarna, påverkar deras verksamhet, och hur deras verksamhet påverkar människor och miljö.

Förslaget skulle också förenkla redovisningsprocessen för företag. Många företag är idag under stor press att använda en mängd olika standarder och regelverk för hållbarhetsredovisning. De föreslagna europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering skulle fungera som en "one-stop-shop" och vara det enda företag behöver för att förse investerare och andra intressenter med nödvändig information.

 

Ändring av auktoriserade rättsakter relaterade till investerings- och försäkringsrådgivning, reglerings- och tillsynsuppgifter och produktförvaltning

Kommissionens sex ändringar uppmuntrar det finansiella systemet att hjälpa företag på vägen mot hållbarhet och även att stödja företag som redan är hållbara. De kommer också att intensifiera EU:s kamp mot grönmålning.

  • Investerings- och försäkringsrådgivning: när rådgivare bedömer om en investering är lämplig för en kund måste de hädanefter diskutera hållbarhetspreferenser med kunden.
  • Förvaltningsuppdrag: dagens ändringar klargör vilka skyldigheter ett finansiellt företag har när det bedömer sina hållbarhetsrisker, till exempel effekten av översvämningar på värdet på investeringar.
  • Produkttillsyn och styrning avseende investerings- och försäkringsprodukter: finansiella rådgivare och de som konstruerar finansiella produkter kommer att behöva ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de utformar sina finansiella produkter.