NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION


Ledare

 

 • Anders Nilsson, Advokat och partner, Wistrand Advokatbyrå

 • Jenny Grundén, Advokat och Delägare, Lindskog Malmström Advokatbyrå

 • Marek Keller, Advokat, Wistrand Advokatbyrå

 

Innehåll

Insolvensrätten fyller en viktig funktion i en fungerande marknadsekonomi. Företag med betalningsproblem, som inte har potential att vara lönsamma, ska avvecklas genom konkurs, medan sådana där det finns en bra affärsidé och en lönsam kärna ska rekonstrueras. Ackordscentralen, som ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen, är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Sedan 1857 har den återskapat värden i företag med ekonomiska problem.

Nätverket kommer att behandla både konkurser och företagsrekonstruktioner. Det pågår inom rättsområdet en rad initiativ som tar sikte på vissa förändringar inom rekonstruktionslagstiftningen. Det insolvensrättsliga lagstiftningsarbetet inom EU har ökat som en effekt av att insolvensrätten den senaste tiden blivit alltmer högaktuell på grund av den globalisering som sker på området. Antalet konkurser och rekonstruktioner stiger och frågor som rör gränsöverskridande insolvens har blivit allt viktigare. Entreprenörskapsutredningens betänkande som är lämnat till regeringen, tar upp flera angelägna frågor, bland annat ett utvecklat rekonstruktionsförfarande, som kan underlätta för fler livskraftiga företag att få en andra chans. En särskild utredare från bland annat Ackordscentralen ska ta ställning till hur direktivets regler om rekonstruktion ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och föreslå nödvändiga eller annars lämpliga författningsändringar och andra åtgärder.Uppdraget ska redovisas i början av 2021 senast.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom insolvensrätt och rekonstruktion, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1

Huvudtema: Andra chans för krisande företag (SOU 2021:12)

 • Nya regler om rekonstruktionsplaner, deras omfattning och verkningar m.m
 • Nya omröstningsregler gällande ackord under rekonstruktion
 • Nya regler om gäldenärens avtal vid rekonstruktion och konkurs
 • Nya regler om hyra av lokal

 

Möte 2

Huvudtema:  Nya regler gällande konkurshandläggning samt ipso facto-klausuler

(insolvensklausuler, hävningsklausuler för konkursfallet) m.m.

 • Hur blev lagstiftningen och har den fungerat?
 • Ipso facto klausuler verkan vid företagsrekonstruktion och konkurs
 • Regler för att motverka rättsverkningar av borgenärsskadliga klausuler (utdelningsavtal, straffskadestånd, rabatter, förfalloklausuler)

 

Möte 3

Huvudtema:  Factoring och fordrings- och konkursrättsliga frågor om kvittning och preskription 

 • Factoringfrågor
 • Kvittning vid rekonstruktion och konkurs
 • Preskriptionsavbrott i samband med konkurs (i förhållande till gäldenären, borgensman, avseende skattefordringar m.m.)

 

Möte 4

Huvudtema:  Förmånsrätt och skadeståndsanspråk

 • Frågeställningar gällande företagshypotek
 • Skadestånd enligt ABL – materiella och formella frågor i konkurs
 • Skadestånd p.g.a. brott vid konkurs, särskilt borgenärsbrott

 

Teman för mötena bestäms av medlemmar och nätverksledare från möte till möte.

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med insolvens- och rekonstruktionsfrågor.

Vi genomför fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Är du advokat betyder det att du samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en konkurs eller en företagsrekonstruktion.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Avslutande möte för innevarande säsong:

onsdag d. 2. juni 2021

Kl. 13:00 - 17:30


Möten nästa säsong


1. Möte

onsdag d. 15. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 26. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 15. december 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

tisdag d. 8. februari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network