NÄTVERK I SKATTERÄTT


Innehåll

I all verksamhet som bedrivs blir skatterätt aktuellt. Skatterätten är i ständig förändring och föremål för omfattande reglering både på nationell och internationell nivå. Rättsområdets komplexitet, internationella påverkan och dess stora praktiska betydelse ställer höga krav på personer, företag och rådgivare. Skatterätten är ett av våra mest dynamiska rättsområden. Förändringstakten är mycket hög och ofta mer politiskt driven än vad som annars är vanligt i Sverige.

Skatterätten är dessutom ett av de mest tekniskt komplicerade områdena vi har inom juridiken. Även om man arbetar dagligen med skatterätt kan materian som måsta hanteras uppfattas som mycket omfattande och svårgenomtränglig. Till detta ska också läggas att skatter av olika slag ofta är en av företagens största kostnader (skatter uppgår faktiskt till över 43% av BNP).

Nätverksledarna och gäster är experter och uppskattade föreläsare inom området skatterätt. De kommer att presentera ett väl genomarbetat och aktuellt material som möjliggör intressanta diskussioner under alla nätverksmöten. Nätverkets syfte är att deltagarna ska få nya kunskaper och ges möjlighet till ett prestigelöst erfarenhetsutbyte.

 

Möte 1 – Onsdag 10 februari 2021

Huvudtema: Skattefrågor i ett Nordiskt perspektiv

 • Skattenyheter från respektive land, såsom MDR/DAC 6 och hybrida missmatchningar.

Gästföreläsare: Jérôme Monsenego, Professor at Stockholm Universitet

 

Möte 2 - Onsdag 17 mars 2021

Huvudtema: Europakonventionens tillämpning i svensk skatterätt

 • Tillämpningsområde
 • Förfarandet i Europadomstolen, autonom tolkning
 • Nationell rätt och konventionsrätt
 • Särskilda avgifter (skattetillägg m.fl.)
 • Förbudet mot dubbla förfaranden, erfarenheter av 2015 års lagstiftning

Gästföreläsare: Börje Leidhammar, Advokat, adj. Professor, Advokatfirman Leidhammar

 

Möte 3 – Tisdag 25 maj 2021

Huvudtema: Internationell beskattning med fokus på fonder (franska, luxemburgska och eventuellt amerikanska)

 • Fondernas uppbyggnad och hur de beskattas i "hemlandet"
 •  Hur bedömer Sverige och beskattar dessa fonder?
 • Praktiska exempel

 

 

Möte 4 – Onsdag 8 september 2021

Huvudtema: Skattefrågor i transaktioner och omstruktureringar

 • Fastighetstransaktioner
 • M&A-transaktioner
 • Koncerninterna omstruktureringar: fusioner, aktieöverlåtelse, verksamhetsöverlåtelse

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med kommersiell hyresrätt.

Med utgångspunkt i ett både praktiskt compliance- och transaktionsmässigt perspektiv, får nätverksmedlemmarna fördjupade kunskaper inom skatterätten. Skattemässiga konsekvenser med både risker och möjligheter i olika återkommande situationer belyses och diskuteras.

Nätverket är ett forum där vi på en både teoretisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom inkomstskatteområdet, såsom skatteexperter hos företagen, Group Tax ansvariga, Senior Tax Managers, Tax Partners, Tax Consultants, skatterådgivare hos konsultbolag, Bolagsjurister, Verksjurister, Advokater med skatterättslig bakgrund, Revisorer och VD:ar som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade om den snabba utvecklingen inom det skatterättsliga området.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

onsdag d. 10. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 17. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 25. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 8. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network