NÄTVERK I SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT


Ledare

 

 • Bengt Bolin, Partner på Lindahl Advokatbyrå

 

Innehåll

Försäkringsrätt är ett i allra högsta grad dynamiskt rättsområde. Samhällsutvecklingen gör att försäkringsbranschen, både den privata och den offentliga, är i ständig förändring. Den nationella regleringen av försäkring är omfattande och komplex. På EU-nivå pågår ett arbete med att skapa en gemensam försäkringsmarknad, vilket innebär att EU-regleringen är generös. I likhet med bankverksamhet finns ett starkt intresse av att försäkringsmarknaden är stabil, vilket betyder att också den försäkringsrörelserättsliga regleringen är omfattande och komplex. Detta sammantaget, dvs. rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, innebär att alla de ovan nämnda rättsområdena är ständigt aktuella för ny forskning.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom skadestånds- och försäkringsrätt, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 – Försäkringar och personuppgifter

Föreläsare: Kompass advokatbyrå

 

Möte 2 – Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister

Föreläsare: Nätverksledare Bengt Bolin

 

Möte 3 – Jämkning av oskäliga försäkringsvillkor med stöd av 36 § AvtL

Föreläsare: Marcus Radetzki, Professor i civilrätt, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt

 

Möte 4 – Premiebetalning och möjliga konsekvenser vid dröjsmål

Föreläsare: Marcus Radetzki, Professor i civilrätt, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt

 

Ämneslista till kommande säsonger:

 • Miljöansvar
 • Försäkringens roll
 • Störningar
 • Entreprenad
 • M&A och transporträtten
 • Liv och kapitalförsäkring
 • Transporträtt- Internationella transporter.
 • Direkt & Indirekt skada
 • VD & Styrelsearbete
 • Miljöansvar inom försäkringsrätten
 • Betydelsen av otydlighet i försäkringsvillkor
 • Värdering av sakskada (Radetzki expert T- 1702-19)

 

 

Syfte

Syftet med det föreslagna nätverket i skadestånds- och försäkringsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med svenska och internationella skadeståndsfrågor och försäkringsfrågor. Verksamheten ska vara praktisk, fördjupad samt ha ett kommersiellt fokus.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar inom skadestånds- och försäkringsrätten med ändamål att utväxla erfarenheter och kunskaper på området och därmed skapa kontakt mellan aktörer som regelbundet berörs av skadestånd och försäkringsrättsliga utmaningar. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, risk- och skaderegleringskonsulter, fastighetsbolag, fastighetsförvaltningsbolag, byggbolag, samt tekniska och juridiska konsultbolag inom dessa branscher.

Nätverkets främsta målgrupper inom yrkeskategorier är Bolagsjurister, Advokater, Controllers, Inköpare, Risk Managers, Skadereglerare, Underwriters, Försäkringsförmedlare och Fastighetsförvaltare.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

 

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

onsdag d. 14. april 2021

Kl. 12:30 - 17:00


2. Möte

tisdag d. 8. juni 2021

Kl. 12:30 - 17:00


3. Möte

onsdag d. 22. september 2021

Kl. 12:30 - 17:00


4. Möte

tisdag d. 30. november 2021

Kl. 12:30 - 17:00


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network