Nätverk i Praktisk Compliance


Ledare

 • Sandra Kaznova, advokat och managing partner vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co
 • Malin Albert, advokat och partner vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co

 

Innehåll

Svenska företag har idag ett flertal omfattande regelverk att förhålla sig till. Avvikelser är i flera fall förenade med sanktioner och andra kostnader. Att hantera frågor om regelefterlevnad och risk på ett bra sätt kräver inte bara god insikt i regelverken och uppföljning av lagändringar utan också praktisk erfarenhet och förståelse. Genom det här nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella compliance-frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de erfarna nätverksledarna kommer andra externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden och du kan också förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från de fyra temana nedan men ger deltagarna stort utrymme att påverka programmet genom att förslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 – Fredag 17 maj 2019

Huvudtema: Etablering av compliancefunktion

 • Olika sätt att organisera en compliancefunktion i internationella organisationer
 • Hur gör man så att policy blir lätt för anställda att ta till sig?
 • Hur kan man utveckla sin complianceutbildning?
 • Whistleblowing – regler och praktisk hantering
 • Vilka sätt och verktyg kan man använda för att kommunicera om compliance internt?
 • Vilka roller bör en compliancefunktion ta och inte ta?
 • Hur kan ett företag testa sin compliance?

Föreläsare: Michaela Ahlberg, Chief Ethics & Compliance Officer på Getinge

 

Möte 2 – Måndag 2 september 2019

Huvudtema: Styrelsens ansvar för compliance samt utredningar

 • Styrelsens ansvar för bolagets compliance
 • Penningtvättsreglerna
 • Konkurrensrättsliga regler om t.ex. informationsutbyte och statsstöd
 • Immateriella rättigheter och företagshemligheter
 • GDPR – vad har styrelsen för ansvar och uppdatering ang. Datainspektionens tillsyn
 • Hur gör man en internutredning
 • GDPR-aspekter av utredning och whistleblowing
 • Arbetsrättsliga frågor vid whistleblowing, utredning och misstankar om överträdelser
 • När föreligger det rapporteringsskyldighet om regelöverträdelser eller lagbrott?
 • Samverkan mellan bolaget och myndigheter vid brott – hur gör andra?
 • Vad gäller vid en dawn raid eller husrannsakan?

 

Möte 3 – Onsdag 13 november 2019

Huvudtema: Antikorruption m.m.

 • Antikorruption, utveckling och aktuella frågor
 • Global utblick
 • Antikorruptionsfrågor i samband offentlig upphandling

 

Möte 4 – Måndag 27 januari 2020

Huvudtema: Hållbarhet i leverantörsledet m.m.

 • Hållbarhet i leverantörsledet (ink mänskliga rättigheter och miljöansvar)
 • Investeringsperspektivet – vad förväntar sig en investerare när det gäller compliance?
 • Extern föreläsare t.ex. någon från en institutionell investerare
 • [Hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering – vad krävs?]
 • Ev presentation av något företag om deras hållbarhetssatsning.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att deltagarna genom workshops som kombinerar föreläsningar och interaktiva diskussioner ska öka sina kunskaper i aktuella compliance-frågor, hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och kunna utbyta praktiska erfarenheter. Vidare är syftet att nätverket i Praktisk Compliance genom föreläsningar och workshops ger kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket vänder sig i första hand till bolagsjurister, verksjurister och ledande befattningshavare som arbetar med regelefterlevnad, riskfrågor och styrelsearbete eller annars har särskilt intresse för dessa frågor men också till rådgivare, advokater och andra konsulter. Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade om områdets problemställningar de senaste compliance-frågorna.

Ledande befattningshavare såsom Director Compliance & Operational Risk, Chief Ethics and Compliance Officer, Chief Regulatory Coordinator Group Compliance, Compliance & Corporate Responsibility Director, Corporate VP Compliance, Head of Corporate Compliance Officer of Compliance and Risk Management, Group Security & Compliance Manager, Senior Legal & Compliance Counsel, Manager Corporate Risk and Business Compliance och Head of Compliance CCO.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

 

Dag 1

Fredag 17 maj 2019

13.00-17.30

 

Dag 2

Måndag 2 september 2019

13.00-17.30

 

Dag 3

Onsdag 13 november 2019

12.30-17.30

 

Dag 4

Måndag 27 januari 2020

12.30-17.30

 

PRIS EX MOMS

20 950