NÄTVERK I OFFENTLIG UPPHANDLING, GÖTEBORG


Ledare

 

  • Henrik Seeliger, Partner Advokatfirman Lindahl
  • Hanna Lundqvist, Associate Advokatfirman Lindahl

 

Innehåll

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter hundratals miljarder kronor varje år och utgör inom vissa branscher en betydande del av marknaden. För många leverantörer är det därför av stor betydelse att erhålla kontrakt från det allmänna. Lagstiftaren menar att den goda affären ska vara i fokus när det offentliga anskaffar varor, tjänster eller entreprenader. Trots det är offentlig upphandling en komplicerad process med många olika steg som kräver god insikt.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer. I nätverket finner du alltså ett forum med många starka profiler, vilka alla kan bidra med mångårig erfarenhet i meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer relativt offentlig upphandling.

Bidraget från nätverksledarna som ofta är föredragande, externa föredragshållare och dig som deltagare, borgar för spännande infallsvinklar och givande diskussioner. Huvudrubrikerna i dagordningen sätts av nätverksledarna men som deltagare förväntas du ta tillfället i akt och komma med förslag till aktuella ämnen och föredragshållare så att ni tillsammans tillser att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

 

Möte 1 - Tisdag den 3 november 2020

Huvudtema: Offentlighet och sekretess

  • Grundläggande regler kring vad som utgör allmänna handlingar
  • Vad leverantörer bör tänka på vid utformning av sekretessbegäran, när någon begär ut leverantörens anbud och när leverantören vill begära ut handlingar i en upphandling.
  • Myndighetens praktiska hantering av sekretessfrågor i en upphandling – från upphandlingens början till sekretessprövning av anbud och avtalshandlingar.

 

Möte 2 – Tisdag den 2 februari 2021

Huvudtema: Rättspraxis från HFD och processuella frågor

  • Genomgång av den senaste tidens relevanta rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen.
  • Processuella frågor för såväl myndigheter som leverantörer att överväga vid överprövning av upphandlingar.

 

Möte 3 – Tisdag den 4 maj 2021

Huvudtema: Intern upphandling och horisontella samarbeten

  • Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att en upphandlande myndighet – exempelvis en kommun – ska få göra anskaffningar från ett eget bolag?
  • I vilka situationer får koncernbolag i en offentlig koncern göra anskaffningar från varandra?
  • Hur stort är utrymmet för upphandlande myndigheter att samarbeta och på vilket sätt kan myndigheter involvera leverantörer i sådana samarbeten?

 

Möte 4 - Tisdag den 24 augusti 2021

Huvudtema: Ej fastställt. Planeras i samråd med nätverksdeltagarna

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller offentlig upphandling. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med offentlig upphandling på det ena eller andra sättet.

Fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten genomförs på ett år om vardera 4,5 timmar. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Är du advokat, betyder det att du genom att delta infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till upphandlingschefer och anbudschefer hos beställare och anbudsgivare samt advokater, bolagsjurister, verksjurister och andra juridiska rådgivare med expertis på området samt politiker och akademiker som vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter och hålla sig à jour med det senaste inom offentlig upphandling.

 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


1. Möte

tisdag d. 3. november 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 2. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 4. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

tisdag d. 24. augusti 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network