NÄTVERK I MILJÖ- & VATTENRÄTT


Ledare

 • Carolina Gustavsson, Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå.
 • Anna Wernerman, Advokat vid Landahl Advokatbyrå


Innehåll

Vatten- och miljörätten spänner över ett vitt område och reglerar allt från industriverksamheter, föroreningar, strandskydd och vattenkraft till frågor avseende tillstånd för att bygga exempelvis en kajanläggning eller ett garage i stan. Lagstiftningen på området tar ofta utgångspunkt i miljöhänsyn och hushållning med resurser, vilket givetvis får genomslag i hur dessa frågor ska hanteras i praktiken. Detta nätverk inriktar sig på frågor avseende vatten- och miljörätten i tättbebyggt område och de frågeställningar som ofta uppkommer för exempelvis exploatörer och andra områdesutvecklare. Vatten- och miljörätten har stor praktisk betydelse och det är av stor betydelse att känna till vilka regleringar som finns på området för att undvika de ofta betydande konsekvenser som exempelvis ett byggstopp eller höga sanktionsavgifter för med sig.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du alltså möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom miljö- och vattenrätt. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. Tillsammans tillser ni att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics.

 

Avslutande möte innevarande säsong - Torsdag den 12 september 2019

Huvudtema: Äganderättsfrågor

 • Vilka äganderättsintrång kan en fastighetsägare drabbas av?
 • När får kommun och stat ta mark?
 • Äganderättsfrågor

 

Möte 1 - Måndag den 11 november 2019

Huvudtema: Process i mark- och miljödomstol

 • Processfrågor
 • Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

 

Möte 2 – Måndag den 13 januari 2020

Huvudtema: Förelägganden och förbud

 • Utredningsskyldighet och riskbedömningar
 • Krav på beslutens utformning

 

Möte 3 - Måndag den 23 mars 2020

Huvudtema: Miljörisker vid transaktioner samt miljöskadestånd

 • Ansvarsfrågor och riskbedömningar
 • 32 kap. miljöbalken

 

Möte 4 - Måndag den 25 maj 2020

Huvudteman: Vattentäkter

 • Avvägningsfrågor
 • SGU:s perspektiv

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för Miljö- & Vattenrättsliga frågor och dess möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det Miljö- & Vattenrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om rättsområdenas risker.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till affärsutvecklare inom fastighetsområdet, bolagsjurister, projektledare, tekniska konsulter samt expertis på området som advokater och jurister som arbetar med frågor inom vatten- och miljörätt samt med utbyggnad av tättbebyggda områden. Kort sagt personer som vill och kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt vill hålla sig à jour med det senaste inom vatten- och miljörätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Lektioner

20

 

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Avslutande möte innevarande säsong

Torsdag den 12 september 2019

 

Dag 1

Måndag den 11 november 2019

13.00-17.30

 

Dag 2

Måndag den 13 januari 2020

13.00 -17.30

 

Dag 3

Måndag den 23 mars 2020

13.00 -17.30

 

Dag 4

Måndag den 25 maj 2020

13.00 -17.30

 

PRIS EX MOMS

20 950