Nätverk i Kommersiell Avtalsrätt, Malmö


Ledare

 • Mikael Wahlgren, VD & juridisk rådgivare, Linton & Wahlgren

 

Innehåll

All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner osv. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten – sätts i fokus.

 

Syftet med nätverket Kommersiell avtalsrätt är därför att komplettera en sådan ordning genom att fokusera på de avtalsrättsliga frågorna som sådana, i stället för på deras applicering i enskilda segment av avtalsrätten.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom den kommersiella avtalsrätten, vilka behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 – Torsdag den 16 april 2020

Huvudtema: Avtalets grundförutsättningar och avtalsbundenhet i svenska och internationella förhållanden

Avtalsstruktur och avtalsbundenhet

 • Vanliga typer av kommersiella avtal
 • Avtalsstruktur och innehåll
 • avtalsbundenhet
 • Pacta sunt servanda – men vad är det som skall hållas?
 • Allmänna avtalsvillkor och standard avtal

 

Möte 2 – Tisdag den 9 juni 2020

Huvudtema: Avtalsvillkor

Avtalsvillkor (Lex Generalis och Specialis)

 • Parters lojalitetsplikt m.m.
 • Leveransvillkor och försening
 • Betalningsvillkor och bankgarantier
 • Ansvars och ägande övergång
 • Garantiåtaganden
 • Tilläggsarbeten och tilläggstjänster.
 • Immaterialrättsreglering
 • Uppehåll (”Suspension”) och hävning (”Termination”) av avtal

 

Möte 3 – Torsdag den 8 oktober 2020

Huvudtema: Skadestånd och ansvar

Skadestånd och ansvar

 • Skadeståndsskyldighet och dess reglering i avtal
 • Begränsning av ansvarsskyldighet
 • Direkt och indirekta förluster
 • Försenings- och utförandevite

 

Produktansvar

 • Produktansvar
 • Köplagens undantag för produktskador
 • CISG:s undantag för personskador

 

Möte 4 – Torsdag den 14 januari 2021

Huvudtema: Tvistlösning och tillämplig lag

Lag val

 • Svensk rätt vs utländskrätt
 • Rättsföljder.

 

Tvistlösningsmetoder

 • Medling
 • Alternative Dispute Resolution (ADR) och Dispute Board
 • Domstolsförfarande
 • Skiljeförfarande
 • Verkställighet

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i kommersiell avtalsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

Hotel Scandic KRAMER

Stortorget 7

211 22 Malmö

 

Dag 1

Torsdag den 16 april 2020

13.00-17.30

 

Dag  2

Tisdag den 9 juni 2020

13.00-17.30

 

Dag 3

Torsdag den 8 oktober 2020

13.00-17.30

 

Dag 4

Torsdag den 14 januari 2021

13.00-17.30

 

 

PRIS EX MOMS

22 950